Autobusu pasažieru tiesības

Šajā lapā jūs varat uzzināt visu par savām oficiālajām tiesībām kā autobusu pasažieriem. Uz klientu orientēta pieeja ir mūsu galvenā prioritāte. Tāpēc, lūdzu, nevilcinieties, ja ceļojuma laikā rodas neatbilstība, sazinieties ar mums. Vienkārši sazinieties ar mūsu apkalpojošo personālu. Mēs vienmēr esam ieinteresēti atrast ideālu risinājumu mūsu pasažieru problēmām un apmierināt klientus atbilstoši pasažieru tiesībām.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktpersonas veidlapu.

A.
Pasažieru tiesības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 181/2011

Tiesības uz nediskriminējošiem transporta līguma noteikumiem

Pērkot biļetes pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem ar autobusiem, neviens nedrīkst tikt tieši vai netieši diskriminēts valstspiederības dēļ vai transporta uzņēmuma, vai biļešu pārdevēju reģistrācijas vietas dēļ Eiropas Savienībā.
Veicot starptautiskos pārvadājumus, pārvadātājs izsniedz pasažierim biļeti (iespējams, elektroniskā formā), ja vien citi dokumenti nedod tiesības uz pārvadāšanu.

Tiesības uz informāciju

Visiem autobusa maršruta pasažieriem ir tiesības saņemt pietiekamu informāciju visa brauciena laikā. Tas ietver tiesības uz informāciju par pasažieru tiesībām un valsts izpildes struktūru nepieciešamās kontaktinformācijas paziņošanu.
Visu būtisko vispārīgo informāciju un pārvadāšanas nosacījumus personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām nodrošina pieejamā formā, piemēram, drukātā formā, vienkāršā valodā, Braila rakstā vai kā balss ierakstu.
Starptautisko pārvadājumu atcelšanas vai novēlotas izbraukšanas gadījumā pārvadātājs vai autoostas operators pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pēc paredzētā atiešanas laika, paziņo pasažieriem, kas izbrauc no termināļa, par situāciju un, tiklīdz šī informācija ir pieejama, norāda paredzamo atiešanas laiku. Ja pasažieri nokavē savienojumu ar satiksmes pakalpojumu, tad termināļa pārvaldes iestādes dara visu iespējamo, lai informētu viņus par alternatīvajiem savienojumiem. Ja iespējams, pārvadātājs šo informāciju pārsūta arī elektroniski, ja pasažieris to pieprasa un pārvadātājam ir sniedzis nepieciešamo kontaktinformāciju.

Tiesības uz kompensāciju un palīdzību nelaimes gadījumos

Attālinātos pārvadājumos pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju par nāvi vai miesas bojājumiem, kā arī bagāžas nozaudēšanu vai sabojāšanu autobusa lietošanas dēļ. Uz kompensācijas nosacījumiem un apmēru attiecas piemērojamie valsts tiesību akti; Regulā ir noteiktas tikai minimālās summas. Kompensācijas nav automātiskas, bet nepieciešamības gadījumā valstu tiesām ir jāpiedzen tās.
Turklāt pārvadātājs sniedz saprātīgu un pienācīgu palīdzību pēc tālsatiksmes līnijas negadījuma, ņemot vērā pasažieru tūlītējās praktiskās vajadzības. Šādā palīdzībā ietilpst izmitināšana, pārtika, apģērbs, transports un pirmās palīdzības sniegšana.

Tiesības turpināt ceļojumu vai braucienu ar atkārtotu maršruta maiņu un braukšanas maksas atlīdzināšanu atcelšanas vai ilgas kavēšanās laikā

Pārmērīgas rezervācijas gadījumā vai ja pārvadātājam pamatoti jāpieņem, ka regulārā pakalpojuma* atiešana tiek kavēta vai atcelta vairāk nekā 120 minūtes, tad pasažieriem starptautiskajos pārvadājumos ir tiesības uz turpmāko maršruta maiņu uz galamērķi bez papildu maksas iespējami īsākā laikā un ar līdzīgiem nosacījumiem, vai arī jāatmaksā pilna biļetes cena, un attiecīgā gadījumā pēc iespējas ātrāk nodrošina bezmaksas braucienu atpakaļ uz izbraukšanas vietu, kas noteikta pārvadājuma līgumā.
Šī izvēle ir pieejama pasažieriem arī tad, ja regulārie pārvadājumi tiek atcelti vai no autobusa pieturas atiešana kavējas vairāk nekā 120 minūtes.
Ja pārvadātājs nesniedz pasažieriem minētajā situācijā izvēli starp biļetes cenas atlīdzināšanu un turpmāko brauciena maršruta maiņu, viņiem ir tiesības uz kompensāciju, kas vienāda ar 50% no biļetes cenas.
Šī kompensācijas prasība un jebkāda maksas atmaksa neizslēdz pasažieru tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktiem valsts tiesās celt prasību sakarā ar nelabvēlīgiem apstākļiem, kas viņiem radušies regulāro pārvadājumu atcelšanas vai kavēšanās dēļ.Ja autobuss brauciena laikā kļūst nevadāms, tad pārvadātājs nosūta citu autobusu uz vietu, kur atrodas nevadāmais transportlīdzeklis, lai nogādātu pasažierus vai nu galamērķī, vai arī uz piemērotu gaidīšanas punktu vai termināli, no kurienes viņu ceļojums var turpināties.

Tiesības uz palīdzību atcelšanas vai kavēšanās laikā

Braucienos ar attālo līniju pakalpojumu, kas ilgst vairāk nekā trīs stundas, pasažieriem ir tiesības uz atbilstošu palīdzību, ja brauciens tiek atcelts vai izbraukšana no termināļa kavējas vairāk nekā par 90 minūtēm. Tas ietver uzkodas, maltītes un atspirdzinājumus, kā arī izmitināšanu, ja nepieciešams. (Pārvadātājs var ierobežot kopējās izmitināšanas izmaksas vienam pasažierim līdz 80€ par nakti, ilgākais, uz divām naktīm. Viņam nav jāsedz izmitināšanas izdevumi, ja atcelšanu vai kavēšanos rada nelabvēlīgi laika apstākļi vai smagas dabas katastrofas.)

Invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības **

Personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām autobusu satiksmē tiek piemērotas vispārējās pasažieru tiesības, kā arī šādas tiesības, lai viņi varētu izmantot tādas pašas ceļošanas iespējas kā citi pilsoņi.

a) Invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām prasība par piekļuvi pakalpojumiem bez papildu maksas

Pārvadātāji, ceļojumu aģenti vai ceļojumu rīkotāji nedrīkst iekasēt papildu maksu par rezervācijām un biļetēm personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Viņiem arī nav atļauts atteikt rezervāciju vai izdot biļetes, vai izsēdināt ārā personu no transportlīdzekļa pasažiera invaliditātes vai viņa ierobežotās pārvietošanās spējas dēļ. Saskaņā ar piemērojamajiem pasažieru drošības noteikumiem vai kompetento iestāžu veselības un drošības prasībām, izņēmumi ir atļauti tikai tad, ja invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšana nebūtu iespējama vai ja transportlīdzekļa vai infrastruktūras konstrukcijas dēļ nav iespējams drošā un praktiski iespējamā veidā pārvadāt invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Ja iepriekšminēto iemeslu dēļ pārvadātājs, ceļojumu aģents vai ceļojumu rīkotājs starptautiskos pārvadājumos atsakās veikt rezervāciju, izsniegt biļeti vai uzņemt pasažieri transportlīdzeklī, tad viņš tūlīt un rakstiski pēc tā pieprasījuma paziņo pasažierim par iemesliem. Turklāt pārvadātājs paziņo attiecīgajai personai par atteikšanos pieņemt rezervāciju vai izdot biļeti, izmantojot jebkuru pieņemamu alternatīvu pakalpojumu, ko nodrošina pārvadātājs. Ja būtu iespējams novērst iemeslus, kuru dēļ pasažierim tika atteikta rezervācija vai iekāpšana autobusā, piemēram, ja klāt ir persona, kas var sniegt nepieciešamo palīdzību, tad pasažierim ir tiesības pieprasīt, lai pavadošā persona varētu ceļot bez maksas.
Ja invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai ir biļete vai rezervācija un kas pārvadātāju ir pienācīgi informējusi par viņa īpašo vajadzību pēc palīdzības, joprojām tiek atteikts pārvadājums tālsatiksmes līnijās, tad persona var izvēlēties braukšanas maksas atmaksu un – ar noteikumu, ka ir pieejami atbilstoši pakalpojumi – turpmāko braucienu.
Pārvadātāji un termināļu operatori nodrošina nediskriminējošus piekļuves nosacījumus invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai. Viņiem jānodrošina šie nosacījumi sabiedrībai, un pēc pieprasījuma tiem jābūt fiziski pieejamiem pasažierim.

b) Tiesības uz īpašu palīdzību

Veicot starptautiskos pārvadājumus, pārvadātājiem un termināļu operatoriem to kompetencē ir jāsniedz palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Personas ar invaliditāti un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām vismaz 36 stundas iepriekš paziņo pārvadātājam par īpašo palīdzības nepieciešamību un ierodas noteiktajā laikā pirms atiešanas (maksimāli 60 minūtes pirms) noteiktā autoostas vietā.

c) Tiesības uz kompensāciju par nozaudētu vai sabojātu pārvietošanās aprīkojumu

Ja pārvadātāja vai termināļa operatora vainas dēļ pārvietošanās aprīkojums (ratiņkrēsls vai cita palīdzības ierīce) tiek pazaudēts vai tiek bojāts, jāsniedz kompensācija, kas atbilst attiecīgā aprīkojuma nomaiņas vērtībai vai remonta izmaksām.
Vajadzības gadījumā tiek darīts viss iespējamais, lai īslaicīgi aizstātu pazaudētu vai sabojātu pārvietošanās palīglīdzekli.

B. 
Dzelzceļa pasažieru tiesību regula (EK) Nr. 1371/2007

Pērkot dzelzceļa biļeti, jums, iespējams, netiks iekasēta augstāka cena jūsu valstspiederības vai vietas dēļ, no kuras jūs pērkat biļeti. Jūsu kā dzelzceļa pasažiera tiesības parasti attiecas uz visiem dzelzceļa braucieniem un pakalpojumiem ES teritorijā.
Eiropas valstis var izlemt, vai šīs tiesības attiecas arī uz vietējiem vilcieniem (pilsētas, piepilsētas, reģionālā utt.) un starptautiskiem vilcieniem, kuri sāk vai pabeidz savu braucienu ārpus ES.

Atcelšana vai kavēšanās

Ja jūsu vilciens tiek atcelts vai kavējas, jums vienmēr ir tiesības uz atbilstošu informāciju par to, kas notiek gaidīšanas laikā.

Ja jums tiek paziņots, ka jūs ieradīsities galapunktā ar vismaz vienas stundas kavēšanos, jums ir tiesības uz:

 • sava brauciena atcelšanu un pieprasīt tūlītēju biļetes izmaksu atlīdzināšanu (dažreiz pilnībā, dažreiz tikai par nepaveikto brauciena daļu.).
  Jums var būt tiesības arī atgriezties atpakaļ uz savu sākotnējo atiešanas punktu, ja kavēšanās liedz jums sasniegt jūsu ceļojuma galamērķi, vai
 • pēc iespējas ātrāk (vai pēc jūsu izvēlēta datuma) tikt nogādātam galamērķī. Tas ietver alternatīvu transportu, kad vilciens ir bloķēts un pakalpojums ir apturēts.
 • ēdieni un atspirdzinājumi (proporcionāli gaidīšanas laikam)
 • izmitināšana – ja jāpaliek pa nakti.

Ja jūs nolemjat turpināt braucienu, kā plānots, vai pieņemt alternatīvu transportu uz galamērķi, jums var būt tiesības uz kompensāciju:

 • 25% no biļetes cenas, ja vilciens kavējas no 1 līdz 2 stundām.
 • 50% no braukšanas maksas, ja vilciens kavējas vairāk nekā 2 stundas.

Jūs nesaņemsit kompensāciju, ja:

 • pirms biļetes iegādes jūs tikāt informēts par kavēšanos.

Kompensācija tiks izmaksāta tikai tad, ja izmaksājamā summa būs lielāka par 4 EUR.

Ja domājat, ka jūsu tiesības nav tikušas ievērotas, varat iesniegt sūdzību dzelzceļa uzņēmumam, kuram jāsniedz atbilde 1 mēneša laikā.

Ja neesat apmierināts ar viņu atbildi, varat sazināties ar savas valsts izpildiestādi [111 KB].

Pazaudēta vai sabojāta reģistrētā bagāža

Ja jūsu reģistrētā bagāža ceļojuma laikā tiek pazaudēta vai sabojāta, jums ir tiesības uz kompensāciju, ja vien tā nebija nepareizi iesaiņota, nederīga pārvadāšanai vai tā nebija īpaša veida.

Kompensācijas summas

 • Līdz 1300€ par katru reģistrētās bagāžas vienību – ja varat pierādīt tās satura vērtību.
 • 330€ par katru, ja jūs nevarat pierādīt vērtību.

Ja vilciena negadījumā tiek nogalināts vai ievainots pasažieris, viņiem (vai viņu apgādājamajiem) ir tiesības uz kompensāciju par nozaudētu vai sabojātu (reģistrētu vai nereģistrētu) rokas bagāžu, kas nepārsniedz 1500€.

Traumas un nāve

Ja pasažieris ir ievainots vai gājis bojā vilciena negadījumā, viņiem (vai viņu apgādājamajiem) ir tiesības uz kompensāciju, samaksājot avansu 15 dienu laikā pēc negadījuma, lai segtu viņu (vai viņu apgādājamo) tūlītējās vajadzības.
Nāves gadījumā šis avansa maksājums ir vismaz 21000€ vienai personai.
 

C.
Tiesības iesniegt sūdzību Pārvadātājam vai Valsts izpildiestādei

Pārvadātājs mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas paziņo pasažierim, vai viņa sūdzība tika atbalstīta vai tā tika noraidīta, vai tā joprojām tiek apstrādāta. Trīs mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas viņam jānosūta pasažierim noteikta atbilde.
Šie minētie periodi neattiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar kompensācijām par nāvi vai miesas bojājumiem un nelaimes gadījumos nozaudētu vai sabojātu bagāžu.

Pasažieru tiesību izpilde

Katra dalībvalsts izraugās iestādi vai struktūras, kas atbild par regulā noteikto tiesību izpildi.
Valsts izpildes aģentūra ir atbildīga par regulas izpildi attiecībā uz regulāriem autobusu pārvadājumiem no dalībvalstu teritorijas un regulāriem autobusu pārvadājumiem no trešām valstīm uz šādām vietām.
Katrs pasažieris var iesniegt sūdzību par iespējamu Regulas pārkāpumu attiecīgajā valsts izpildes iestādē. Dalībvalsts var nolemt, ka pasažierim vispirms ir jāsniedz sūdzība pārvadātājam; šajā gadījumā valsts izpildiestāde darbojas kā pārsūdzības iestāde sūdzībām, kurām risinājums netika atrasts.


Sūdzību birojs autobusu ceļotājiem


Sūdzību birojs vilcienu ceļotājiem


Saskaņā ar 14. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) 524/2013 par tiešsaistes strīdu izšķiršanu patērētāju strīdos tiek pievērsta uzmanība OS platformas pastāvēšanai, kuru pārvalda Eiropas Komisija patērētāju strīdu izšķiršanai, kas izriet no vienošanās vai līguma, kas noslēgts tiešsaistē.

Tam var piekļūt, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu/odr.


* Šis noteikums neattiecas uz pasažieriem, kuriem ir biļetes ar atvērtiem ceļojuma datumiem, ja vien nav noteikts atiešanas laiks, izņemot pasažierus, kuriem ir sezonas biļete.
** Dalībvalstis var atbrīvot regulāros iekšzemes pārvadājumus no tādu noteikumu piemērošanas, kuri attiecas uz personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja tās nodrošina, ka šo personu aizsardzības līmenis atbilst to valsts tiesību aktos noteiktajam.

Avots:  Eiropas Komisija