Privātuma politika

Priekšvārds

Mēs, Flix SE, ieskaitot mūsu meitasuzņēmumus (turpmāk kopā saukti — “FlixBus”, “mēs” vai “mums”) vēlētos jūs šeit informēt par FlixBus datu aizsardzību.

Datu aizsardzības noteikumi personas, kuru ietekmē datu apstrāde (mēs turpmāk saucam jūs par datu subjektu, turpmāk tekstā — “klients”, “lietotājs”, “jūs” vai “datu subjekts”), jo īpaši izriet no ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/679; turpmāk tekstā — “VDAR”). Ciktāl mēs izlemjam par datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem atsevišķi vai kopā ar citiem, tas galvenokārt ietver pienākumu skaidri informēt jūs par apstrādes veidu, apjomu, mērķi, ilgumu un juridisko pamatu (skatīt VDAR 13. un 14. pantu).

Šīs politikas (turpmāk tekstā — “privātuma politika”) mērķis ir informēt jūs par veidu, kādā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Mūsu privātuma politikai ir modulāra konstrukcija. Tā sastāv no vienas daļas, kas satur vispārīgu informāciju par visu personas datu apstrādi un apstrādes situācijām, kas stājas spēkā katru reizi, kad mūsu tīmekļa vietne tiek atvērta (1. līguma pantu Vispārīga informācija), un īpašas daļas, kuras saturs attiecas tikai uz tajā norādīto apstrādes situāciju ar attiecīgā piedāvājuma vai produkta nosaukumu, it īpaši, kad apmeklējat mūsu vietnes, kas šeit ir sīkāk aprakstīts (2. līguma pantu Īpaša informācija).

Papildu juridisko informāciju varat atrast šeit:

par FlixBus:

Rezervācijas noteikumi un nosacījumi (RNN)

Pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi (PNN)

Par FlixTrain:

FlixTrain GmbH cenu nosacījumi

FlixTrain GmbH pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi (PNN)

Darba pretendentiem:

Datu aizsardzības informācija darba pretendentiem

1. Vispārīga informācija

1.1. Terminu definēšana

Šīs privātuma politikas pamatā ir VDAR 4. pantā izklāstītās terminu definīcijas.

 • Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Persona ir identificējama, ja to var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (VDAR 4. panta 1) punkts). Identificējamību var sniegt arī, saistot šādu informāciju vai citas papildu zināšanas. Tas nav atkarīgs no informācijas rašanās, formas vai fiziskā iemiesojuma (fotoattēlos, video vai skaņu ierakstos var būt arī personas dati).
 • Apstrāde” ir jebkāda darbība, kurā personas dati tiek apstrādāti ar vai bez automatizētiem līdzekļiem (t.i., ar tehnoloģijām atbalstītu). Tas jo īpaši attiecas uz savākšanu (piem., iepirkumiem), reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, atgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošanu vai kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī mērķa vai mērķa definīcijas maiņa, kas sākotnēji tika izmantota par pamatu datu apstrādei (VDAR 4. panta 2) punkts).
 • Pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (VDAR 4. panta 7) punkts).
 • Apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus (VDAR 4. panta 8) punkts).
 • Trešā persona” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus; tas ietver arī citas juridiskas personas, kas pieder grupai (VDAR 4. panta 10) punkts).
 • Datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 4. panta 11) punkts).

1.2. Pārziņa vārds, uzvārds un adrese

Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgā persona (saskaņā ar VDAR 4. panta 7) punktu) ir:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Minhene 
Tālrunis: +49 (0)30 300 137 300

E-pasta adrese: uslugi@flixbus.pl

Papildinformāciju par mūsu uzņēmumu var atrast juridiskajā paziņojumā.

1.3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālists jums ir pieejams jebkurā laikā, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem un kā kontaktpersona datu aizsardzības jomā.

Viņas kontaktinformācija ir:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Minhene

E-pasta adrese: data.protection@flixbus.com

Par vispārīgiem jautājumiem saistībā ar FlixBus, lūdzu, sazinieties ar uslugi@flixbus.pl.

1.4. Datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir izpildīts vismaz viens turpmāk norādītais juridiskais pamats.

 • VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, likumā noteiktajām saglabāšanas saistībām).
 • VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.
 • VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns).

Mūsu veiktajai apstrādei mēs norādām piemērojamo juridisko pamatu saskaņā ar 2. līguma pantu. Apstrāde var tikt balstīta arī uz vairāk nekā vienu juridisko pamatu.

1.5. Saņēmēju kategorijas

Noteiktos apstākļos mēs pārsūtām jūsu personas datus saviem meitasuzņēmumiem vai personas dati no meitasuzņēmumiem tiek mums pārsūtīti, ciktāl tas ir atļauts.

Tāpat kā jebkurš liels uzņēmums, mēs arī izmantojam ārējos vietējos un ārvalstu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu biznesa darījumus un strādātu ar partneruzņēmumiem gan savā valstī, gan ārvalstīs. Tie ietver, piemēram:

 • pārvadātāji (pašreizējo pārvadātāju pārskatu varat atrast šeit);
 • (IT) pakalpojumu sniedzēji;
 • finanšu iestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • tirdzniecības partneri;
 • klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji (iekšējie/ārējie);
 • veikalu operatori;
 • apsardzes uzņēmumi;
 • (ceļošanas) apdrošinātāji;
 • citi partneri, kas iesaistīti mūsu uzņēmējdarbībā (piemēram, auditori, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, juristi, uzraudzības iestādes, citas puses, kas piedalās uzņēmuma iegādē).

Pakalpojumu sniedzējiem un partneruzņēmumiem jāsniedz garantijas, ka tie īsteno piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrāde atbilstu juridiskajām prasībām un tiktu aizsargātas datu subjektu tiesības.

Mēs pārsūtām personas datus valsts iestādēm un institūcijām (piemēram, policijai, prokuratūrai, uzraudzības iestādēm), ja ir attiecīgs pienākums/atļauja.

Mūsu veiktajai apstrādei mēs norādām datu saņēmēju kategorijas saskaņā ar 2. līguma pantu.

1.6. Pieprasījumi personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm

Mūsu uzņēmējdarbības attiecību ietvaros jūsu personas dati var tikt kopīgoti vai atklāti trešajām personām, kuras var atrasties arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), t.i., trešās valstīs.

Ciktāl tas ir nepieciešams, mēs informēsim jūs attiecīgajās 2. līguma panta sadaļās par attiecīgo informāciju par pārsūtīšanu uz trešajām valstīm saistībā ar mūsu veikto apstrādi.

Eiropas Komisija apliecina, ka dažām trešajām valstīm ir datu aizsardzība, kas ir pielīdzināma EEZ standartiem, izmantojot tā sauktos lēmumus par atbilstību (šo valstu sarakstu un lēmumu par atbilstību kopiju var lejupielādēt vietnē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Tomēr citās trešās valstīs, uz kurām personas datus var pārsūtīt, tiesību normu trūkuma dēļ var nebūt pastāvīgi augsts datu aizsardzības līmenis. Šādā gadījumā mēs nodrošinām pienācīgu datu aizsardzības garantiju.

Tas ir iespējams, piemēram, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus (turpmāk tekstā — “saistoši korporatīvie noteikumi”), Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas personas datu aizsardzībai, sertifikātus un atzītus rīcības kodeksus.

Ciktāl tas ir nepieciešams jūsu rezervācijai un ar to saistītajai transporta pakalpojumu sniegšanai un apstrādei, saskaņā ar VDAR 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu personas datu nosūtīšana, kas nepieciešama šim nolūkam, ir atļauta uz trešajām valstīm.

Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par šo tēmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

1.7 Glabāšanas ilgums un datu dzēšana

Apkopoto personas datu uzglabāšanas periods ir atkarīgs no mērķa, kādam mēs apstrādājam datus. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams paredzētā mērķa sasniegšanai.

Gadījumos, kad mēs veicam apstrādi, 2. līguma pantā mēs nosakām, cik ilgi mēs glabāsim datus. Ja tālāk nav norādīts konkrēts glabāšanas periods, jūsu personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz vairs nebūs piemērots glabāšanas mērķis vai juridiskais pamats.

Tomēr datu uzglabāšana var būt ilgāk par norādīto laiku (neatkarīga) juridiska strīda gadījumā ar Jums vai ja ir uzsākta cita tiesvedība, vai ja glabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti, kas attiecas uz mums kā pārzinim. Ja beidzas normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas periods, personas dati tiks bloķēti vai dzēsti, ja vien nav nepieciešama turpmāka mūsu glabāšana un tam nav juridiska pamata.

1.8. Automatizēta lēmumu pieņemšana (tostarp profilēšana)

Mēs neplānojam izmantot no jums savāktos personas datus procesiem, kas saistīti ar automatizētu lēmumu pieņemšanu (ieskaitot profilēšanu). Ja mēs vēlēsimies īstenot šīs procedūras, mēs jūs par to informēsim atsevišķi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

1.9. Nav pienākuma sniegt personas datus

Pamatā mēs nepieļaujam, ka līgumu slēgšana ar mums ir atkarīga no tā, vai jūs iepriekš mums sniedzat personas datus. Principā jums nav arī tiesību aktos noteikta pienākuma sniegt savus personas datus mums, tomēr mēs varam sniegt noteiktus piedāvājumus tikai ierobežotā apmērā vai vispār nesniegt, ja jūs nenorādīsiet tam nepieciešamos datus.

1.10. Saistības nosūtīt noteiktus datus

Noteiktos apstākļos uz mums var attiekties īpašs likumā noteikts vai juridisks pienākums sniegt personas datus trešajām personām, jo īpaši valsts iestādēm.

1.11. Datu drošība

Mēs izmantojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai apkopotu jūsu datus, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas, ieviešanas izmaksas un apstrādes veidu, apjomu, kontekstu un mērķi, kā arī pastāvošos datu pārkāpumu riskus (ieskaitot šāda notikuma varbūtību un ietekmi), lai aizsargātu datu subjektu pret nejaušu vai tīšu manipulāciju, daļēju vai pilnīgu nozaudēšanu vai iznīcināšanu vai pret trešo personu nesankcionētu piekļuvi (piemēram, mēs savām vietnēm izmantojam transporta slāņa drošības šifrēšanu). Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti, lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību.

Pēc pieprasījuma mēs ar prieku sniegsim jums papildinformāciju. Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai galveno informācijas drošības speciālistu šajā sakarā.

Viņa kontaktinformācija ir:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Minhene

E-pasta adrese: it-security@flixbus.com

1.12. Jūsu tiesības

Jūs jebkurā laikā varat īstenot savas datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, jo īpaši sazinoties ar mums, izmantojot 1.2. līguma apakšpunktā norādīto kontaktinformāciju. Datu subjektiem saskaņā ar VDAR ir turpmāk minētās tiesības.

Tiesības uz informāciju 
Jūs varat pieprasīt informāciju saskaņā ar VDAR 15. pantu par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam. Savā informācijas pieprasījumā jums ir jāizskaidro jūsu bažas, lai mēs varētu vieglāk apkopot nepieciešamos datus. Pēc pieprasījuma mēs izsniegsim jums to datu kopiju, uz kuriem attiecas apstrāde. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu tiesības uz informāciju noteiktos apstākļos var būt ierobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Tiesības uz labošanu 
Ja informācija, kas attiecas uz jums, vairs nav pareiza, varat pieprasīt labojumu saskaņā ar VDAR 16. pantu. Ja jūsu dati nav pilnīgi, varat pieprasīt to aizpildīšanu.

Tiesības uz datu dzēšanu 
Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. panta noteikumiem. Jūsu tiesības uz datu dzēšanu var būt atkarīga arī no tā, vai dati, kas attiecas uz jums, mums joprojām ir nepieciešami, lai veiktu tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu 
Saskaņā ar VDAR 18. panta noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt ierobežot ar jums saistīto datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību 
Saskaņā ar VDAR 20. panta noteikumiem jums ir tiesības saņemt datus, ko esat mums sniedzis strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt to nosūtīšanu citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst. 
Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju. Jūs varat iebilst pret reklāmas saņemšanu jebkurā laikā un ar ietekmi nākotnē saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu (iebilšana tiešās tirgvedības nolūkos).

Tiesības uz lēmuma pieņemšanu 
Ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu datus, neesam ievērojuši datu aizsardzības noteikumus, jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par jūsu personas datu apstrādi, piemēram, datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kura ietilpst mūsu atbildības jomā:

Bavārijas Datu aizsardzības pārraudzības valsts birojs, Promenade 18, 91522 Ansbach

Tiesības atsaukt piekrišanu 
Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu par savu datu apstrādi, un tā nākotnē būs spēkā. Tas attiecas arī uz piekrišanas deklarācijām, kas izsniegtas pirms VDAR stāšanās spēkā, t.i., pirms 25.05.2018.

2. Īpaša informācija

2.1. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšana

Informācija par FlixBus un mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem ir pieejama vietnē https://www.flixbus.co.uk/ / https://www.flixtrain.com/ tostarp saistītajās apakšlapās (turpmāk kopā sauktas — “tīmekļa vietne” vai “tīmekļa vietnes”). Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jūsu personas dati tiek apstrādāti.

2.1.1. Tīmekļa vietņu nodrošināšana

Izmantojot tīmekļa vietnes informācijas nolūkiem, mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam turpmāk minētās personas datu kategorijas.

Žurnāla dati: kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mūsu tīmekļa serverī tiek saglabāts žurnāla datu ieraksts (turpmāk tekstā — “servera žurnālfaili”). Tos veido:

 • lapa, no kuras tika pieprasīta lapa (turpmāk tekstā — “nosūtītāja URL”);
 • pieprasītās lapas nosaukums un URL;
 • piekļuves pieprasījuma datums un laiks (servera laika joslā);
 • izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas versija;
 • pieprasītāja datora IP adrese;
 • pārsūtīto datu apjoms;
 • operētājsistēma;
 • ziņojums par to, vai zvans ir bijis veiksmīgs (piekļuves statusa/Http statusa kods);
 • GMT laika zonas atšķirība.

Mēs izmantojam IT pakalpojumu sniedzējus mūsu vietņu mitināšanai un žurnāla datu statistiskai novērtēšanai.

Žurnāla datu apstrāde kalpo statistikas mērķiem un uzlabo mūsu vietņu kvalitāti, jo īpaši savienojuma stabilitāti un drošību.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt nodrošināt, lai tīmekļa vietnes jums būtu pieejamas pareizi.

2.1.2. Saziņas veidlapas

Izmantojot saziņas veidlapas, tiek apstrādāti šādi pārsūtītie dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, uzņēmums, e-pasta adrese un pārsūtīšanas laiks, pieprasījuma temats).

Saziņas veidlapu datu apstrāde tiek veikta, lai apstrādātu pieprasījumus, un atkarībā no jūsu pieprasījuma pamata un jautājuma, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas attiecas uz ar līgumu saistītiem pieprasījumiem, vai citos gadījumos, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir apstrādāt saziņas pieprasījumus.

Darba apstrādei mēs izmantojam klientu apkalpošanas sniedzējus, lai atbildētu uz vaicājumiem, kas iesniegti, izmantojot mūsu saziņas veidlapas.

Turklāt mēs glabājam saziņas veidlapas datus, kā arī attiecīgo IP adresi, lai ievērotu mūsu saistības sniegt pierādījumus, lai nodrošinātu juridisko saistību ievērošanu un dokumentēšanu, lai varētu novērst jebkādu iespējamu jūsu personas datu neatļautu izmantošanu un nodrošināt mūsu sistēmu drošību.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) vai f) apakšpunkts.

2.1.3. Transporta pakalpojumu rezervēšana, nodrošināšana un apstrāde

Rezervējot biļetes transporta pakalpojumiem, mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • e-pasta adrese;
 • vārds un uzvārds;
 • savienojuma dati;
 • maksājuma dati;
 • dzimšanas datums (transportēšanas pakalpojumiem, kur bērniem ir īpaša cena);
 • piekrišana attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem;
 • iepriekšēji rezervētu sēdvietu dati;
 • informācija par bagāžu;
 • rezervācijas domēna valoda;
 • rezervēšanas kanāls (tīmeklis vai lietotne).

Varat arī norādīt kontakttālruņa numuru aizkavēšanās vai ceļojuma maršruta izmaiņu gadījumā (pēc izvēles).

Šie dati tiek apstrādāti, lai rezervētu, nodrošinātu un apstrādātu transporta pakalpojumus, tostarp klientu apkalpošanu, kā arī izpildītu juridiskas saistības.

Juridiskais pamats ir izklāstīts VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

Mēs izmantojam arī dažus no šiem datiem produktu ieteikumiem, skatīt 2.1.4. līguma apakšpunktu, un informatīvā izdevuma informācijai, skatīt 2.1.5. apakšpunktu, un klienta kontam, skatīt 2.1.6. apakšpunktu.

Rezervējot biļetes starptautiskajiem transporta pakalpojumiem, tiek apkopotas arī šādas personas datu kategorijas atkarībā no izbraukšanas un pienākšanas vietas:

 • informācija par dzimumu;
 • identifikācijas dokuments, pase vai identifikācijas numurs.

Šie dati tiek apstrādāti, lai rezervētu, nodrošinātu un apstrādātu transporta pakalpojumus, tostarp klientu apkalpošanu, kā arī izpildītu juridiskas saistības.

Mēs nododam iepriekš minētos datus atbilstošajam pārvadātājam vai pārvadātājiem, kā arī valsts iestādēm, ja pastāv atbilstošas saistības/pilnvaras.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts.

Nepieciešamie maksājumu dati tiks nosūtīti maksājumu pakalpojumu sniedzējam, lai droši apstrādātu jūsu veiktos maksājumus.

Mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir:

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiMaksājuma iespējas
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nīderlande 
Privātuma politika: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kredītkarte 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBULA 
Privātuma politika: 
https://payu.in/privacy-policy
Kredītkarte
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 Minhene 
Privātuma politika: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga 
Privātuma politika: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga
Privātuma politika:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunkts.

Noteiktām rezervācijām mēs izmantojam arī Distribusion Technologies GmbH tehnoloģijas un pakalpojumus kā apstrādātājus (Wattstrasse 10, 13355, Berlīne, tālrunis: +49-30-3465507-50, e-pasta adrese: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4. Produkta ieteikums

Ciktāl tas ir atļauts, mēs varam izmantot e-pasta adresi, kas saņemta saistībā ar rezervēšanas vai transporta pakalpojumu, lai nosūtītu jums regulārus piedāvājumus pa e-pastu par mūsu klāsta produktiem, kas līdzīgi jau iegādātajiem.

Mēs izmantojam ārējos klientu pakalpojumu sniedzējus kā apstrādātājus, lai nosūtītu ieteikumus par produktiem.

Jūs saņemsiet šos produktu ieteikumus no mums neatkarīgi no tā, vai esat abonējis informatīvos izdevumus vai piekritis saziņai pa e-pastu tirgvedības nolūkos. Mēs vēlamies jums šādi sniegt informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem, kas jums varētu interesēt, pamatojoties uz jūsu nesen veiktajiem pirkumiem pie mums.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgā interese ir informēt jūs par mūsu produktu klāstu un ieteikt jums konkrētus produktus.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret e-pasta adreses izmantošanu šim nolūkam, izmantojot abonementa anulēšanas saiti vai nosūtot ziņojumu uz adresi unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5. E-jaunumi

Ja reģistrējaties arī informatīvā izdevuma saņemšanai, izmantojot mūsu reģistrācijas saiti, lūdzam piekrist datu (e-pasta adreses, vārda un uzvārda, dzīvesvietas) apstrādei, lai jums regulāri nosūtītu mūsu informatīvo izdevumu pa e-pastu.

Kā daļu no informatīvā izdevuma abonēšanas mēs iegūstam arī jūsu piekrišanu, ka mēs varam personalizēt mūsu informatīvo izdevumu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm.

Lai reģistrētos mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai, mēs izmantojam tā saucamo divkāršās pierakstīšanās procedūru. Tas nozīmē, ka pēc reģistrēšanās mēs uz jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim e-pasta ziņojumu, lūdzot jūs apstiprināt, ka vēlaties saņemt informatīvo izdevumu. Ja 24 stundu laikā neapstiprināsiet reģistrāciju, Jūsu informācija pēc viena mēneša tiks bloķēta un automātiski izdzēsta.

Informatīvais izdevums var attiekties uz visām precēm, pakalpojumiem, produktiem, piedāvājumiem un akcijām, ko nodrošina pārzinis (1.2. līguma apakšpunkts) un/vai ar pārzini saistītie uzņēmumi vai partneru uzņēmumi.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Turklāt mēs uzglabājam arī jūsu izmantotās IP adreses, reģistrācijas un apstiprināšanas laikus. Procedūras mērķis ir pierādīt, ka esat reģistrēts un, ja nepieciešams, lai varētu novērst jebkādu iespējamu jūsu personas datu neatļautu izmantošanu. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus šim nolūkam, tas tiek darīts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nodrošinot juridisko prasību ievērošanu un dokumentēšanu.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt pierādīt piekrišanu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savas e-pasta adreses izmantošanu, izmantojot saiti, lai atceltu informatīvā izdevuma abonēšanu, vai nosūtot ziņojumu uz unsubscribe@flixbus.com. Atsaukšana joprojām neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Mēs izmantojam ārējos IT pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas kā apstrādātāji informatīvā izdevuma izplatīšanai.

2.1.6. Klienta konts

Jums ir iespēja izveidot personīgu klienta kontu pie mums. Klienta kontā, kas aizsargāta ar paroli, varat ērti pārvaldīt rezervācijas un saglabāt savus datus turpmākajiem braucieniem.

Lai izveidotu klienta kontu, tiek ievākta šāda obligāta informācija:

 • e-pasta adrese;
 • vārds un uzvārds;
 • parole (pašatlasīta).

Mēs šos datus izmantojam, lai pārvaldītu jūsu klienta kontu un izveidotu rēķinus.

Turklāt savā klienta kontā varat arī ievadīt mobilā tālruņa numuru, lai mēs varētu ar jums sazināties saistībā ar aizkavēšanos vai ceļojuma maršruta izmaiņām (izvēles).

Jūs varat arī izvēlēties saglabāt šādus papildu datus savā klienta kontā (izvēles):

 • nosaukums;
 • dzimšanas datums;
 • adrese (pasta indekss, pilsēta un valsts);
 • maksāšanas metodes.

Šie dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu jūsu klienta kontu un izsniegtu rēķinus. Tos var arī izmantot, lai nosūtītu personalizētus ieteikumus par produktiem (2.1.4. līguma apakšpunkts) un, ja esat reģistrējies šim nolūkam, sūtīt informatīvos izdevumus (2.1.5. līguma apakšpunkts).

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a), b) vai f) apakšpunkts.

Ja esat devis savu piekrišanu, tā sauktie pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē ar funkciju “neizrakstīties”, to mērķis ir nodrošināt, ka jums vairs nav jāpiesakās mūsu tīmekļa vietnes turpmākajos apmeklējumos. Šī funkcija jums nav pieejama, ja pārlūkprogrammas iestatījumos esat deaktivizējis šādu sīkdatņu saglabāšanu.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Jūs jebkurā laikā varat atjaunināt vai dzēst klienta kontu — tādējādi arī saglabātos personas datus — savā personīgajā klienta kontā.

2.1.7. Sīkdatņu, spraudņu un citu pakalpojumu izmantošana

Apmeklējot mūsu vietni, Jūsu terminālī tiek saglabāta informācija sīkdatņu veidā (nelielas teksta datnes). Tiek saglabāta informācija par to, kā izmantojat vietni (identifikācijas ID, apmeklējuma datums utt.). Izmantojot sīkdatnes, mēs Jums atvieglojam mūsu vietnes izmantošanu ar dažādām pakalpojumu funkcijām (piemēram, iepriekšējo apmeklējumu atpazīšana), un līdz ar to mēs varam labāk pielāgot vietni Jūsu vajadzībām.

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu leģitīmajās interesēs ir nodrošināt Jums konkrētas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas, tās uzlabot un nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un integritāti.

Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu un jau esošo sīkdatņu dzēšanu, attiecīgi mainot sava pārlūka iestatījumus. Vairuma pārlūkprogrammu palīdzības funkcija norāda, kā veikt šos iestatījumus. Tomēr, ja nepiekrītat sīkdatnēm, vietnes piedāvājuma pakalpojuma funkcijas var tikt traucētas. Tāpēc iesakām atstāt ieslēgtu sīkdatņu izvietošanas funkciju.

Visaptveroša informācija par to, kā to izdarīt dažādos pārlūkos, ir atrodama šādās tīmekļa vietnēs: youronlinechoices, Network Advertising Initiative un/vai Digital Advertising Alliance. Tur var atrast arī informāciju par to, kā izdzēst sīkdatnes no datora, kā arī vispārēju informāciju par sīkdatnēm. Mēs izmantojam dažādu sīkdatņu veidus.

Pārejas sīkdatnes, kas tiek sauktas arī par atmiņas vai sesijas sīkdatnēm, ir sīkdatnes, kuras tiek izdzēstas pēc tam, kad atstājat mūsu vietni un aizverat pārlūkprogrammu. Piemēram, šīs sīkdatnes parasti saglabā valodas iestatījumus vai pasūtījuma saturu.

Nepārtrauktās vai pastāvīgās sīkdatnes paliek saglabātas arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Tas ļauj, piemēram, saglabāt pieteikšanās statusu vai saglabāt ievadītos meklēšanas atslēgvārdus. Mēs izmantojam šādas sīkdatnes, cita starpā, diapazona mērījumu vai mārketinga nolūkiem. Nepārtrauktās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta perioda, kas var atšķirties atkarībā no sīkdatnes. Tomēr varat dzēst šīs sīkdatnes jebkurā laikā sava pārlūka drošības iestatījumos.

Papildus tā saucamajām “pirmās personas sīkdatnēm”, kuras mēs iestatām kā datu apstrādātāji, tiek izmantotas arī “trešo personu sīkdatnes”, kuras piedāvā citi pakalpojumu sniedzēji.

Piekrišanas pārvaldības (piekrišanas reklāmkaroga) ietvaros mēs sniedzam Jums iespēju izlemt, vai izmantot sīkdatnes un salīdzināmās tehnoloģijas. Jūs varat atrast detalizētu pārskatu ar visaptverošu informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem un piekļuvi Jūsu piekrišanas iestatījumiem, tostarp atsaukšanas iespēju, spiežot šeit.

2.1.8. Mašīnmācīšanās un tīmekļa vietnes/lietotnes dinamiskā pielāgošana

Mēs izmantojam mašīnmācīšanos, lai optimizētu un automatizētu mūsu procesus. Tas ietver lēmumu pieņemšanas loģikas mācīšanu sistēmai, pamatojoties uz lietošanas gadījumiem, t. i., sistēma var mācīties no pagātnes un izmantot algoritmus, lai izstrādātu statistikas modeļus, kurus nākotnē var piemērot līdzīgiem uzdevumiem.

Piemēram, mēs izmantojam mašīnmācīšanos drošā un jaukta tipa modelī, lai ātri un viegli izveidotu pielāgotus ceļojumu piedāvājumus. Šim nolūkam mēs izmantojam pamatdatus, jo īpaši lietotāja ID, atbilstošo ceļojumu un meklēšanas vēsturi un IP adresi. 

Turklāt mēs izmantojam datus, lai automātiski pielāgotu mūsu tīmekļa vietni un lietotni un piedāvātu vislabāko iespējamo pieredzi. Piemēram, mēs varam izmantot jūsu pirkumu vēsturi, lai piedāvātu jums papildu pakalpojumus (piemēram, sēdvietu rezervēšanu, papildu bagāžas iegādi utt.) vai palīdzētu lietošanas pieredzē (piemēram, ja tuvākajā laikā jums gaidāms ceļojums, mēs varētu norādīt uz iespēju izsekot jūsu autobusu reāllaikā).

Šim nolūkam papildus iepriekšminētajiem pamatdatiem mēs izmantojam arī pirkumu vēsturi un informāciju par saziņu ar Flix klientu apkalpošanas dienestu. Dati tiek randomizēti un sajaukti, lai nodrošinātu papildu aizsardzību.

Šīs apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmā interese saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo mums ir ekonomiska interese piedāvāt jums vispiemērotāko pieredzi. Jūs arī gūstat labumu no tā, jo saņemat ceļojuma piedāvājumu, kas pielāgots jūsu vajadzībām, nevis standarta ieteikumu, vai arī mēs novirzām jūs uz pakalpojumiem, kuri varētu palīdzēt jūsu ceļojumu plānošanas, ceļojumu un pēcceļojumu pieredzes kontekstā.

Ja vēlaties iebilst pret savu datu apstrādi mašīnmācīšanās vai tīmekļa vietnes/lietotnes dinamiskās pielāgošanas nolūkā, jūs varat to darīt jebkurā laikā saskaņā ar tiesību aktiem, sūtot e-pasta ziņojumu uz šo e-pasta adresi: data.protection@flixbus.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs saņemsiet tikai standarta pakalpojumus.

2.1.9. Krāpšanas novēršana

Lai novērstu krāpnieciskas rezervācijas, mēs apstrādājam ar pasūtījumu saistītus datus, piemēram, IP adresi, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi.

Tas ir likumīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu leģitīmā interese ir novērst to, ka mēs ciešam no krāpšanas un finansiāliem zaudējumiem.

Atsevišķos gadījumos lēmums par atcelšanu var tikt pieņemts pēc rezervācijas, pamatojoties uz automatizētu lēmumu. Tā loģikas pamatā ir iekšējo algoritmu kopums, kas apstrādā attiecīgus datu punktus un uzrāda mums punktu rezultātu par atbilstību dažādiem krāpnieciskiem modeļiem vai salīdzina datu punktus ar krāpnieciskiem modeļiem raksturīgiem sliekšņiem un vērtībām, lai atklātu krāpnieciskas rezervācijas. Ja vēlaties apstrīdēt šo lēmumu, izteikt savu viedokli vai panākt cilvēka iejaukšanos no datu pārziņa puses, lūdzu, rakstiet uz data.protection@flixbus.com.

2.2. Klientu apkalpošana

Sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, mēs vācam jūsu sniegtos personas datus pēc jūsu iniciatīvas. Piemēram, varat tos mums nosūtīt pa e-pastu, tālruni vai pa pastu. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums vai mērķiem, kādiem esat mums sniedzis šos datus, piemēram, jūsu pieprasījumu apstrādei, tehniskajai administrēšanai vai klientu administrēšanai.

Šie dati (tostarp informācija par saziņas līdzekļiem, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru) tiek sniegti brīvprātīgi. Mēs izmantojam datus, lai apstrādātu jūsu bažas, lai izpildītu juridiskas saistības, ja nepieciešams, un administratīvos nolūkos.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b), c) vai f) apakšpunkts.

Telefoniska pieprasījuma gadījumā jūsu dati tiek apstrādāti arī ar telefona lietojumprogrammām un daļēji arī ar balss dialoga sistēmas starpniecību, lai mūs atbalstītu pieprasījumu izplatīšanā un apstrādē.

Mūsu klientu apkalpošanas dienestam mēs izmantojam ārējos klientu apkalpošanas sniedzējus kā apstrādātājus.

2.3. Klātbūtne sociālo mediju kanālos

Esam atrodami sociālajos saziņas līdzekļos (šobrīd: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). Ciktāl mēs kontrolējam jūsu datu apstrādi, mēs nodrošinām piemērojamo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Turklāt par uzņēmuma klātbūtni VDAR un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir atbildīgs arī turpmāk minētais:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Īrija)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Īrija)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Īrija)

Mēs vēlamies norādīt, ka jūsu dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības.

Mūsu veiktais jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir efektīva informācija un saziņa.

Papildinformāciju par datu aizsardzības tiesību aktiem saistībā ar mūsu korporatīvo klātbūtni sociālo saziņas līdzekļu kanālos skatiet šeit:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Ziņojums vietnē Speakout@Flix (Trauksmes celšanas portāls)

Kad sazināties ar mums, izmantojot mūsu trauksmes celšanas portālu “Speakout@Flix”, mēs pēc jūsu iniciatīvas apkopojam jūsu sniegtos personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi). Jūs varat iesniegt ziņojumu, izmantojot tīmekļa portālu vai tālruni. 

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai jūsu ziņojuma apstrādei un iespējamām iekšējām izmeklēšanām, kas tiks veiktas pēc jūsu ziņojuma saņemšanas.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Jūsu dati tiek sniegti brīvprātīgi, un jūs varat iesniegt visus ziņojumus anonīmi. 

Saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu mums ir juridisks pienākums nosūtīt jūsu datus valsts iestādēm, ja tas tiek pieprasīts. 

Mūsu tīmekļa portāls kā datu apstrādātāju izmanto ārēju pakalpojumu sniedzēju (Convercent, Inc.).