Ja, piekļūstot šai vietnei, rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 6766 0136 vai vērsieties pie uzņēmuma FlixBus, izmantojot Google Assistant aplikāciju.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privātuma politika

Priekšvārds

Mēs, FlixMobility GmbH, ieskaitot mūsu meitasuzņēmumus (turpmāk kopā saukti — “FlixBus”, “mēs” vai “mums”) vēlētos jūs šeit informēt par FlixBus datu aizsardzību.

Datu aizsardzības noteikumi personas, kuru ietekmē datu apstrāde (mēs turpmāk saucam jūs par datu subjektu, turpmāk tekstā — “klients”, “lietotājs”, “jūs” vai “datu subjekts”), jo īpaši izriet no ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/679; turpmāk tekstā — “VDAR”). Ciktāl mēs izlemjam par datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem atsevišķi vai kopā ar citiem, tas galvenokārt ietver pienākumu skaidri informēt jūs par apstrādes veidu, apjomu, mērķi, ilgumu un juridisko pamatu (skatīt VDAR 13. un 14. pantu).

Šīs politikas (turpmāk tekstā — “privātuma politika”) mērķis ir informēt jūs par veidu, kādā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Mūsu privātuma politikai ir modulāra konstrukcija. Tā sastāv no vienas daļas, kas satur vispārīgu informāciju par visu personas datu apstrādi un apstrādes situācijām, kas stājas spēkā katru reizi, kad mūsu tīmekļa vietne tiek atvērta (1. līguma pantu Vispārīga informācija), un īpašas daļas, kuras saturs attiecas tikai uz tajā norādīto apstrādes situāciju ar attiecīgā piedāvājuma vai produkta nosaukumu, it īpaši, kad apmeklējat mūsu vietnes, kas šeit ir sīkāk aprakstīts (2. līguma pantu Īpaša informācija).

Papildu juridisko informāciju varat atrast šeit:

par FlixBus:

Rezervācijas noteikumi un nosacījumi (RNN)

Pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi (PNN)

Par FlixTrain:

FlixTrain GmbH cenu nosacījumi

FlixTrain GmbH pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi (PNN)

Darba pretendentiem:

Datu aizsardzības informācija darba pretendentiem

1. Vispārīga informācija

1.1. Terminu definēšana

Šīs privātuma politikas pamatā ir VDAR 4. pantā izklāstītās terminu definīcijas.

 • Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Persona ir identificējama, ja to var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (VDAR 4. panta 1) punkts). Identificējamību var sniegt arī, saistot šādu informāciju vai citas papildu zināšanas. Tas nav atkarīgs no informācijas rašanās, formas vai fiziskā iemiesojuma (fotoattēlos, video vai skaņu ierakstos var būt arī personas dati).
 • Apstrāde” ir jebkāda darbība, kurā personas dati tiek apstrādāti ar vai bez automatizētiem līdzekļiem (t.i., ar tehnoloģijām atbalstītu). Tas jo īpaši attiecas uz savākšanu (piem., iepirkumiem), reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, atgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošanu vai kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī mērķa vai mērķa definīcijas maiņa, kas sākotnēji tika izmantota par pamatu datu apstrādei (VDAR 4. panta 2) punkts).
 • Pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (VDAR 4. panta 7) punkts).
 • Apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus (VDAR 4. panta 8) punkts).
 • Trešā persona” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus; tas ietver arī citas juridiskas personas, kas pieder grupai (VDAR 4. panta 10) punkts).
 • Datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 4. panta 11) punkts).

1.2. Pārziņa vārds, uzvārds un adrese

Par jūsu personas datu apstrādi atbildīgā persona (saskaņā ar VDAR 4. panta 7) punktu) ir:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Minhene
Tālrunis: +49 (0)30 300 137 300

E-pasta adrese: uslugi@flixbus.pl

Papildinformāciju par mūsu uzņēmumu var atrast juridiskajā paziņojumā.

1.3. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālists jums ir pieejams jebkurā laikā, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem un kā kontaktpersona datu aizsardzības jomā.

Viņas kontaktinformācija ir:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Minhene

E-pasta adrese: data.protection@flixbus.com

Par vispārīgiem jautājumiem saistībā ar FlixBus, lūdzu, sazinieties ar uslugi@flixbus.pl.

1.4. Datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir izpildīts vismaz viens turpmāk norādītais juridiskais pamats.

 • VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, likumā noteiktajām saglabāšanas saistībām).
 • VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.
 • VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns).

Mūsu veiktajai apstrādei mēs norādām piemērojamo juridisko pamatu saskaņā ar 2. līguma pantu. Apstrāde var tikt balstīta arī uz vairāk nekā vienu juridisko pamatu.

1.5. Saņēmēju kategorijas

Noteiktos apstākļos mēs pārsūtām jūsu personas datus saviem meitasuzņēmumiem vai personas dati no meitasuzņēmumiem tiek mums pārsūtīti, ciktāl tas ir atļauts.

Tāpat kā jebkurš liels uzņēmums, mēs arī izmantojam ārējos vietējos un ārvalstu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu biznesa darījumus un strādātu ar partneruzņēmumiem gan savā valstī, gan ārvalstīs. Tie ietver, piemēram:

 • pārvadātāji (pašreizējo pārvadātāju pārskatu varat atrast šeit);
 • (IT) pakalpojumu sniedzēji;
 • finanšu iestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • tirdzniecības partneri;
 • klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji (iekšējie/ārējie);
 • veikalu operatori;
 • apsardzes uzņēmumi;
 • (ceļošanas) apdrošinātāji;
 • citi partneri, kas iesaistīti mūsu uzņēmējdarbībā (piemēram, auditori, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, juristi, uzraudzības iestādes, citas puses, kas piedalās uzņēmuma iegādē).

Pakalpojumu sniedzējiem un partneruzņēmumiem jāsniedz garantijas, ka tie īsteno piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrāde atbilstu juridiskajām prasībām un tiktu aizsargātas datu subjektu tiesības.

Mēs pārsūtām personas datus valsts iestādēm un institūcijām (piemēram, policijai, prokuratūrai, uzraudzības iestādēm), ja ir attiecīgs pienākums/atļauja.

Mūsu veiktajai apstrādei mēs norādām datu saņēmēju kategorijas saskaņā ar 2. līguma pantu.

1.6. Pieprasījumi personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm

Mūsu uzņēmējdarbības attiecību ietvaros jūsu personas dati var tikt kopīgoti vai atklāti trešajām personām, kuras var atrasties arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), t.i., trešās valstīs.

Ciktāl tas ir nepieciešams, mēs informēsim jūs attiecīgajās 2. līguma panta sadaļās par attiecīgo informāciju par pārsūtīšanu uz trešajām valstīm saistībā ar mūsu veikto apstrādi.

Eiropas Komisija apliecina, ka dažām trešajām valstīm ir datu aizsardzība, kas ir pielīdzināma EEZ standartiem, izmantojot tā sauktos lēmumus par atbilstību (šo valstu sarakstu un lēmumu par atbilstību kopiju var lejupielādēt vietnē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Tomēr citās trešās valstīs, uz kurām personas datus var pārsūtīt, tiesību normu trūkuma dēļ var nebūt pastāvīgi augsts datu aizsardzības līmenis. Šādā gadījumā mēs nodrošinām pienācīgu datu aizsardzības garantiju.

Tas ir iespējams, piemēram, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus (turpmāk tekstā — “saistoši korporatīvie noteikumi”), Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas personas datu aizsardzībai, sertifikātus un atzītus rīcības kodeksus.

Ciktāl tas ir nepieciešams jūsu rezervācijai un ar to saistītajai transporta pakalpojumu sniegšanai un apstrādei, saskaņā ar VDAR 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu personas datu nosūtīšana, kas nepieciešama šim nolūkam, ir atļauta uz trešajām valstīm.

Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par šo tēmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

1.7 Glabāšanas ilgums un datu dzēšana

Apkopoto personas datu uzglabāšanas periods ir atkarīgs no mērķa, kādam mēs apstrādājam datus. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams paredzētā mērķa sasniegšanai.

Gadījumos, kad mēs veicam apstrādi, 2. līguma pantā mēs nosakām, cik ilgi mēs glabāsim datus. Ja tālāk nav norādīts konkrēts glabāšanas periods, jūsu personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz vairs nebūs piemērots glabāšanas mērķis vai juridiskais pamats.

Tomēr datu uzglabāšana var būt ilgāk par norādīto laiku (neatkarīga) juridiska strīda gadījumā ar Jums vai ja ir uzsākta cita tiesvedība, vai ja glabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti, kas attiecas uz mums kā pārzinim. Ja beidzas normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas periods, personas dati tiks bloķēti vai dzēsti, ja vien nav nepieciešama turpmāka mūsu glabāšana un tam nav juridiska pamata.

1.8. Automatizēta lēmumu pieņemšana (tostarp profilēšana)

Mēs neplānojam izmantot no jums savāktos personas datus procesiem, kas saistīti ar automatizētu lēmumu pieņemšanu (ieskaitot profilēšanu). Ja mēs vēlēsimies īstenot šīs procedūras, mēs jūs par to informēsim atsevišķi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

1.9. Nav pienākuma sniegt personas datus

Pamatā mēs nepieļaujam, ka līgumu slēgšana ar mums ir atkarīga no tā, vai jūs iepriekš mums sniedzat personas datus. Principā jums nav arī tiesību aktos noteikta pienākuma sniegt savus personas datus mums, tomēr mēs varam sniegt noteiktus piedāvājumus tikai ierobežotā apmērā vai vispār nesniegt, ja jūs nenorādīsiet tam nepieciešamos datus.

1.10. Saistības nosūtīt noteiktus datus

Noteiktos apstākļos uz mums var attiekties īpašs likumā noteikts vai juridisks pienākums sniegt personas datus trešajām personām, jo īpaši valsts iestādēm.

1.11. Datu drošība

Mēs izmantojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai apkopotu jūsu datus, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas, ieviešanas izmaksas un apstrādes veidu, apjomu, kontekstu un mērķi, kā arī pastāvošos datu pārkāpumu riskus (ieskaitot šāda notikuma varbūtību un ietekmi), lai aizsargātu datu subjektu pret nejaušu vai tīšu manipulāciju, daļēju vai pilnīgu nozaudēšanu vai iznīcināšanu vai pret trešo personu nesankcionētu piekļuvi (piemēram, mēs savām vietnēm izmantojam transporta slāņa drošības šifrēšanu). Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti, lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību.

Pēc pieprasījuma mēs ar prieku sniegsim jums papildinformāciju. Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai galveno informācijas drošības speciālistu šajā sakarā.

Viņa kontaktinformācija ir:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Minhene

E-pasta adrese: it-security@flixbus.com

1.12. Jūsu tiesības

Jūs jebkurā laikā varat īstenot savas datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, jo īpaši sazinoties ar mums, izmantojot 1.2. līguma apakšpunktā norādīto kontaktinformāciju. Datu subjektiem saskaņā ar VDAR ir turpmāk minētās tiesības.

Tiesības uz informāciju
Jūs varat pieprasīt informāciju saskaņā ar VDAR 15. pantu par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam. Savā informācijas pieprasījumā jums ir jāizskaidro jūsu bažas, lai mēs varētu vieglāk apkopot nepieciešamos datus. Pēc pieprasījuma mēs izsniegsim jums to datu kopiju, uz kuriem attiecas apstrāde. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu tiesības uz informāciju noteiktos apstākļos var būt ierobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Tiesības uz labošanu
Ja informācija, kas attiecas uz jums, vairs nav pareiza, varat pieprasīt labojumu saskaņā ar VDAR 16. pantu. Ja jūsu dati nav pilnīgi, varat pieprasīt to aizpildīšanu.

Tiesības uz datu dzēšanu
Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. panta noteikumiem. Jūsu tiesības uz datu dzēšanu var būt atkarīga arī no tā, vai dati, kas attiecas uz jums, mums joprojām ir nepieciešami, lai veiktu tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Saskaņā ar VDAR 18. panta noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt ierobežot ar jums saistīto datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību
Saskaņā ar VDAR 20. panta noteikumiem jums ir tiesības saņemt datus, ko esat mums sniedzis strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt to nosūtīšanu citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst.
Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju. Jūs varat iebilst pret reklāmas saņemšanu jebkurā laikā un ar ietekmi nākotnē saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu (iebilšana tiešās tirgvedības nolūkos).

Tiesības uz lēmuma pieņemšanu
Ja uzskatāt, ka, apstrādājot jūsu datus, neesam ievērojuši datu aizsardzības noteikumus, jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par jūsu personas datu apstrādi, piemēram, datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kura ietilpst mūsu atbildības jomā:

Bavārijas Datu aizsardzības pārraudzības valsts birojs, Promenade 18, 91522 Ansbach

Tiesības atsaukt piekrišanu
Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu par savu datu apstrādi, un tā nākotnē būs spēkā. Tas attiecas arī uz piekrišanas deklarācijām, kas izsniegtas pirms VDAR stāšanās spēkā, t.i., pirms 25.05.2018.

2. Īpaša informācija

2.1. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšana

Informācija par FlixBus un mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem ir pieejama vietnē https://www.flixbus.co.uk/ / https://www.flixtrain.com/ tostarp saistītajās apakšlapās (turpmāk kopā sauktas — “tīmekļa vietne” vai “tīmekļa vietnes”). Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, jūsu personas dati tiek apstrādāti.

2.1.1. Tīmekļa vietņu nodrošināšana

Izmantojot tīmekļa vietnes informācijas nolūkiem, mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam turpmāk minētās personas datu kategorijas.

Žurnāla dati: kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mūsu tīmekļa serverī tiek saglabāts žurnāla datu ieraksts (turpmāk tekstā — “servera žurnālfaili”). Tos veido:

 • lapa, no kuras tika pieprasīta lapa (turpmāk tekstā — “nosūtītāja URL”);
 • pieprasītās lapas nosaukums un URL;
 • piekļuves pieprasījuma datums un laiks (servera laika joslā);
 • izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas versija;
 • pieprasītāja datora IP adrese;
 • pārsūtīto datu apjoms;
 • operētājsistēma;
 • ziņojums par to, vai zvans ir bijis veiksmīgs (piekļuves statusa/Http statusa kods);
 • GMT laika zonas atšķirība.

Mēs izmantojam IT pakalpojumu sniedzējus mūsu vietņu mitināšanai un žurnāla datu statistiskai novērtēšanai.

Žurnāla datu apstrāde kalpo statistikas mērķiem un uzlabo mūsu vietņu kvalitāti, jo īpaši savienojuma stabilitāti un drošību.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt nodrošināt, lai tīmekļa vietnes jums būtu pieejamas pareizi.

2.1.2. Saziņas veidlapas

Izmantojot saziņas veidlapas, tiek apstrādāti šādi pārsūtītie dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, uzņēmums, e-pasta adrese un pārsūtīšanas laiks, pieprasījuma temats).

Saziņas veidlapu datu apstrāde tiek veikta, lai apstrādātu pieprasījumus, un atkarībā no jūsu pieprasījuma pamata un jautājuma, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas attiecas uz ar līgumu saistītiem pieprasījumiem, vai citos gadījumos, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir apstrādāt saziņas pieprasījumus.

Darba apstrādei mēs izmantojam klientu apkalpošanas sniedzējus, lai atbildētu uz vaicājumiem, kas iesniegti, izmantojot mūsu saziņas veidlapas.

Turklāt mēs glabājam saziņas veidlapas datus, kā arī attiecīgo IP adresi, lai ievērotu mūsu saistības sniegt pierādījumus, lai nodrošinātu juridisko saistību ievērošanu un dokumentēšanu, lai varētu novērst jebkādu iespējamu jūsu personas datu neatļautu izmantošanu un nodrošināt mūsu sistēmu drošību.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) vai f) apakšpunkts.

2.1.3. Transporta pakalpojumu rezervēšana, nodrošināšana un apstrāde

Rezervējot biļetes transporta pakalpojumiem, mēs apkopojam, glabājam un apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • e-pasta adrese;
 • vārds un uzvārds;
 • savienojuma dati;
 • maksājuma dati;
 • dzimšanas datums (transportēšanas pakalpojumiem, kur bērniem ir īpaša cena);
 • piekrišana attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem;
 • iepriekšēji rezervētu sēdvietu dati;
 • informācija par bagāžu;
 • rezervācijas domēna valoda;
 • rezervēšanas kanāls (tīmeklis vai lietotne).

Varat arī norādīt kontakttālruņa numuru aizkavēšanās vai ceļojuma maršruta izmaiņu gadījumā (pēc izvēles).

Šie dati tiek apstrādāti, lai rezervētu, nodrošinātu un apstrādātu transporta pakalpojumus, tostarp klientu apkalpošanu, kā arī izpildītu juridiskas saistības.

Juridiskais pamats ir izklāstīts VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

Mēs izmantojam arī dažus no šiem datiem produktu ieteikumiem, skatīt 2.1.4. līguma apakšpunktu, un informatīvā izdevuma informācijai, skatīt 2.1.5. apakšpunktu, un klienta kontam, skatīt 2.1.6. apakšpunktu.

Rezervējot biļetes starptautiskajiem transporta pakalpojumiem, tiek apkopotas arī šādas personas datu kategorijas atkarībā no izbraukšanas un pienākšanas vietas:

 • informācija par dzimumu;
 • identifikācijas dokuments, pase vai identifikācijas numurs;
 • informācija saistībā ar COVID-19 (koronavīrusa) pandēmijas ierobežošanas pasākumiem (papildinformāciju par šo tēmu skatiet https://www.flixbus.lv/privatuma-politika-covid-19).

Šie dati tiek apstrādāti, lai rezervētu, nodrošinātu un apstrādātu transporta pakalpojumus, tostarp klientu apkalpošanu, kā arī izpildītu juridiskas saistības.

Mēs nododam iepriekš minētos datus atbilstošajam pārvadātājam vai pārvadātājiem, kā arī valsts iestādēm, ja pastāv atbilstošas saistības/pilnvaras.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts.

Nepieciešamie maksājumu dati tiks nosūtīti maksājumu pakalpojumu sniedzējam, lai droši apstrādātu jūsu veiktos maksājumus.

Mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir:

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji Maksājuma iespējas

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nīderlande
Privātuma politika:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kredītkarte
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBULA
Privātuma politika:
https://payu.in/privacy-policy
Kredītkarte
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Minhene
Privātuma politika:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburga
Privātuma politika:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunkts.

Noteiktām rezervācijām mēs izmantojam arī Distribusion Technologies GmbH tehnoloģijas un pakalpojumus kā apstrādātājus (Wattstrasse 10, 13355, Berlīne, tālrunis: +49-30-3465507-50, e-pasta adrese: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4. Produkta ieteikums

Ciktāl tas ir atļauts, mēs varam izmantot e-pasta adresi, kas saņemta saistībā ar rezervēšanas vai transporta pakalpojumu, lai nosūtītu jums regulārus piedāvājumus pa e-pastu par mūsu klāsta produktiem, kas līdzīgi jau iegādātajiem.

Mēs izmantojam ārējos klientu pakalpojumu sniedzējus kā apstrādātājus, lai nosūtītu ieteikumus par produktiem.

Jūs saņemsiet šos produktu ieteikumus no mums neatkarīgi no tā, vai esat abonējis informatīvos izdevumus vai piekritis saziņai pa e-pastu tirgvedības nolūkos. Mēs vēlamies jums šādi sniegt informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem, kas jums varētu interesēt, pamatojoties uz jūsu nesen veiktajiem pirkumiem pie mums.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgā interese ir informēt jūs par mūsu produktu klāstu un ieteikt jums konkrētus produktus.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret e-pasta adreses izmantošanu šim nolūkam, izmantojot abonementa anulēšanas saiti vai nosūtot ziņojumu uz adresi unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5. E-jaunumi

Ja reģistrējaties arī informatīvā izdevuma saņemšanai, izmantojot mūsu reģistrācijas saiti, lūdzam piekrist datu (e-pasta adreses, vārda un uzvārda, dzīvesvietas) apstrādei, lai jums regulāri nosūtītu mūsu informatīvo izdevumu pa e-pastu.

Kā daļu no informatīvā izdevuma abonēšanas mēs iegūstam arī jūsu piekrišanu, ka mēs varam personalizēt mūsu informatīvo izdevumu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm.

Lai reģistrētos mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai, mēs izmantojam tā saucamo divkāršās pierakstīšanās procedūru. Tas nozīmē, ka pēc reģistrēšanās mēs uz jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim e-pasta ziņojumu, lūdzot jūs apstiprināt, ka vēlaties saņemt informatīvo izdevumu. Ja 24 stundu laikā neapstiprināsiet reģistrāciju, Jūsu informācija pēc viena mēneša tiks bloķēta un automātiski izdzēsta.

Informatīvais izdevums var attiekties uz visām precēm, pakalpojumiem, produktiem, piedāvājumiem un akcijām, ko nodrošina pārzinis (1.2. līguma apakšpunkts) un/vai ar pārzini saistītie uzņēmumi vai partneru uzņēmumi.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Turklāt mēs uzglabājam arī jūsu izmantotās IP adreses, reģistrācijas un apstiprināšanas laikus. Procedūras mērķis ir pierādīt, ka esat reģistrēts un, ja nepieciešams, lai varētu novērst jebkādu iespējamu jūsu personas datu neatļautu izmantošanu. Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus šim nolūkam, tas tiek darīts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nodrošinot juridisko prasību ievērošanu un dokumentēšanu.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt pierādīt piekrišanu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savas e-pasta adreses izmantošanu, izmantojot saiti, lai atceltu informatīvā izdevuma abonēšanu, vai nosūtot ziņojumu uz unsubscribe@flixbus.com. Atsaukšana joprojām neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Mēs izmantojam ārējos IT pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas kā apstrādātāji informatīvā izdevuma izplatīšanai.

2.1.6. Klienta konts

Jums ir iespēja izveidot personīgu klienta kontu pie mums. Klienta kontā, kas aizsargāta ar paroli, varat ērti pārvaldīt rezervācijas un saglabāt savus datus turpmākajiem braucieniem.

Lai izveidotu klienta kontu, tiek ievākta šāda obligāta informācija:

 • e-pasta adrese;
 • vārds un uzvārds;
 • parole (pašatlasīta).

Mēs šos datus izmantojam, lai pārvaldītu jūsu klienta kontu un izveidotu rēķinus.

Turklāt savā klienta kontā varat arī ievadīt mobilā tālruņa numuru, lai mēs varētu ar jums sazināties saistībā ar aizkavēšanos vai ceļojuma maršruta izmaiņām (izvēles).

Jūs varat arī izvēlēties saglabāt šādus papildu datus savā klienta kontā (izvēles):

 • nosaukums;
 • dzimšanas datums;
 • adrese (pasta indekss, pilsēta un valsts);
 • maksāšanas metodes.

Šie dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu jūsu klienta kontu un izsniegtu rēķinus. Tos var arī izmantot, lai nosūtītu personalizētus ieteikumus par produktiem (2.1.4. līguma apakšpunkts) un, ja esat reģistrējies šim nolūkam, sūtīt informatīvos izdevumus (2.1.5. līguma apakšpunkts).

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a), b) vai f) apakšpunkts.

Ja esat devis savu piekrišanu, tā sauktie pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē ar funkciju “neizrakstīties”, to mērķis ir nodrošināt, ka jums vairs nav jāpiesakās mūsu tīmekļa vietnes turpmākajos apmeklējumos. Šī funkcija jums nav pieejama, ja pārlūkprogrammas iestatījumos esat deaktivizējis šādu sīkdatņu saglabāšanu.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Jūs jebkurā laikā varat atjaunināt vai dzēst klienta kontu — tādējādi arī saglabātos personas datus — savā personīgajā klienta kontā.

2.1.7. Sīkdatņu, spraudņu un citu pakalpojumu izmantošana

Sīkdatnes

Apmeklējot mūsu vietni, jūsu ierīcē informācija tiek saglabāta sīkdatņu veidā (nelieli teksta faili). Tajā tiek saglabāta informācija par to, kā izmantojat tīmekļa vietni (identifikācijas ID, apmeklējuma datums utt.). Mēs izmantojam sīkdatnes, lai atvieglotu mūsu tiešsaistes pakalpojumu lietošanu, izmantojot dažādas pakalpojumu funkcijas (piemēram, iepriekšējo apmeklējumu atzīšanu), un tādējādi varam labāk pielāgot mūsu interneta piedāvājumus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Jūs varat pārtraukt sīkdatņu glabāšanu un izdzēst esošās sīkdatnes, pārlūkprogrammā izvēloties atbilstošos iestatījumus. Vairuma pārlūkprogrammu palīdzības funkcija paskaidro, kā varat izvēlēties šos iestatījumus. Tomēr, ja nepieņemat sīkdatnes, tas var ietekmēt mūsu interneta piedāvājumu pakalpojumu funkcijas. Tāpēc iesakām atstāt ieslēgtu sīkdatņu funkciju.

Turklāt izmantojam trešo personu sīkdatnes atkārtotas mērķauditorijas atlases un mārketinga tehnoloģijām, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes piedāvājumus un mārketinga mērķus, kas balstīti uz interesēm. Saglabātie sērfošanas paradumi tiek analizēti, izmantojot algoritmu, lai mērķtiecīgus ar interesēm saistītus produktu ieteikumus varētu rādīt reklāmkarogu vai reklāmu veidā trešo personu tīmekļa vietnēs. Pseidonimizētie lietojuma profili netiek apvienoti ar personas datiem par personām, kurām šie pseidonīmi ir piešķirti bez attiecīgās personas skaidras un atsevišķas piekrišanas.

Visaptveroša informācija par to, kā to izdarīt daudzos pārlūkos, ir atrodama šādās vietnēs: youronlinechoices, Network Advertising Initiative un/vai Digital Advertising Alliance. Tur atradīsiet arī informāciju par to, kā izdzēst sīkdatnes no datora, kā arī vispārīgu informāciju par sīkdatnēm. Mēs izmantojam dažādu sīkdatņu veidus.

Pārejas sīkdatnes, kas tiek sauktas arī par pagaidu vai “sesijas sīkdatnēm”, ir sīkdatnes, kuras tiek izdzēstas pēc tam, kad atstājat mūsu tiešsaistes pakalpojumu un aizverat pārlūkprogrammu. Šādās sīkdatnēs, piemēram, tiek saglabāti valodas iestatījumi vai pasūtījuma saturs.

Nepārtrauktās vai pastāvīgās sīkdatnes paliek saglabātas arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Piemēram, tiek saglabāts pieteikšanās statuss vai ievadītie meklēšanas termini. Mēs izmantojam šādas sīkdatnes, cita starpā, diapazona mērījumu vai mārketinga nolūkiem. Nepārtrauktās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta perioda, kas var atšķirties atkarībā no sīkdatnes. Tomēr varat dzēst šīs sīkdatnes jebkurā laikā sava pārlūka drošības iestatījumos.

Papildus “pirmās puses sīkdatnēm”, kuras mēs iestatām kā datu apstrādātājus, tiek izmantotas arī “trešo personu sīkdatnes”, kuras piedāvā citi pakalpojumu sniedzēji. Tālāk informēsim jūs par “trešo personu sīkdatņu” izmantošanu un par mūsu sadarbību ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz mums tādus pakalpojumus kā tīmekļa izsekošana vai diapazona mērīšana. Tālāk arī informēsim jūs par iespēju iebilst pret atsevišķām sīkdatnēm.

Juridiskais pamats tehniski nepieciešamu sīkdatņu izmantošanai ir izklāstīts VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Mūsu likumīgās intereses ir padarīt mūsu tīmekļa vietnes pieejamas ar noteiktām funkcijām, uzlabot tās un nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un integritāti.

Funkcionālo un mārketinga sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Izmantoti trešo personu pakalpojumi

Tehniski nepieciešamās sīkdatnes

Adtriba

Šajā tīmekļa vietnē datu vākšanai un glabāšanai tiek izmantota tehnoloģija AdTriba GmbH — Beim Schlump 13a, 20144, Hamburga (https://www.adtriba.com/), un šie dati tiek izmantoti, lai izveidotu pseidonimizētus lietojuma profilus. Šie lietojuma profili tiek izmantoti, lai analizētu apmeklētāju paradumus, un tiek novērtēti, lai pēc nepieciešamības uzlabotu un pielāgotu mūsu tīmekļa vietnes dizainu. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuras tiek glabātas ierīcē, kuru izmanto tīmekļa vietnes apmeklētāji, un tādējādi ļauj tās atpazīt nākamreiz, kad viņi apmeklēs mūsu tīmekļa vietni. Pseidonimizētie lietojuma profili netiek apvienoti ar personas datiem par personām, kurām šie pseidonīmi ir piešķirti bez attiecīgās personas skaidras un atsevišķas piekrišanas.

Detalizētu informāciju varat atrast no pakalpojumu sniedzēja tā uzņēmuma privātuma politikā https://privacy.adtriba.com/.

Pārskatīšana starp lietotnēm un vairākām ierīcēm

Šī tīmekļa vietne apkopo un pārskata vajadzībām izmanto dažādu lietotņu un vairāku ierīču informāciju. Tīmekļa vietne neapkopo nekādus personas datus, ar kuriem var izsekot kādai personai, pat ne lietotnēm un ierīcēm. Tīmekļa vietne izmanto specifiskas tehnoloģijas, lai izsekotu lietotājus dažādās lietotnēs un ierīcēs, tostarp sīkdatnes un ID sinhronizāciju.

Detalizētu informāciju varat atrast no pakalpojumu sniedzēja tā uzņēmuma privātuma politikā: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Šajā vietnē/lietotnē tiek izmantota Snowplow Opensource, Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Apvienotā Karaliste) analīzes tehnoloģija.

Izmantojot šo analīzes tehnoloģiju, mēs apkopojam statistikas datus par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Informācija, kuru jūsu pārlūkprogramma pārsūta, tiek apkopota un novērtēta šīs tīmekļa vietnes izmantošanas kontekstā. To veic sīkdatņu tehnoloģija un pikseļi, kas ir iestrādāti katrā tīmekļa lapā. Šādā veidā savāktos datus izmanto, lai izveidotu lietojuma profilus, kas veido tīmekļa vietnes statistikas pamatu. Varat novērst sīkdatņu saglabāšanu datorā, attiecīgi iestatot pārlūkprogrammas programmatūru. Tomēr mēs atzīmējam, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Detalizētu informāciju varat atrast no pakalpojumu sniedzēja tā uzņēmuma privātuma politikā: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Mēs izmantojam TradeTracker komponentus. TradeTracker ir saistīto uzņēmumu tīkls, kas piedāvā saistīto uzņēmumu mārketingu. Saistīto uzņēmumu mārketings ir internetā pieejams izplatīšanas veids, ko izmanto tīmekļa vietņu uzņēmēji, saukti par tirgotājiem vai reklāmdevējiem, lai rādītu reklāmas, par kurām parasti tiek maksāts ar klikšķi vai pārdošanas komisijām trešo personu vietnēs, t.i., ar pārdošanas partneriem, kuri ir zināmi arī kā saistītie uzņēmumi vai izdevēji. Tirgotājs nodrošina reklamēšanas vidi, izmantojot saistīto uzņēmumu tīklu, t.i., reklamēšanas reklāmkarogu vai citus piemērotus interneta reklamēšanas līdzekļus, ko vēlāk saistītais uzņēmums integrē savās tīmekļa vietnēs vai reklamē, izmantojot citus kanālus, piemēram, atslēgvārdu reklāmu vai e-pasta mārketingu.

TradeTracker struktūrvienība ir TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537, Hamburga, Vācija.

TradeTracker ievieto sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Par to, kas ir sīkdatnes, ir izskaidrots iepriekš. TradeTracker izsekošanas sīkdatne neuzglabā nekādus personas datus. Tiek saglabāts tikai saistītā uzņēmuma identifikācijas numurs, t.i., partnera starpnieks, kurš veic starpniecību ar potenciālo klientu, kā arī vietnes apmeklētāja atsauces numurs un reklāmas materiāls, uz kura tiek noklikšķināts. Šo datu uzglabāšanas mērķis ir komisijas maksājumu apstrāde starp komersantu un saistīto uzņēmumu, kas tiek apstrādāti ar saistītā tīkla, t.i., TradeTracker, starpniecību.

Datu subjekts jebkurā laikā var liegt mūsu tīmekļa vietnei ievietot iepriekš aprakstītās sīkdatnes, izmantojot atbilstošu iestatījumu izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, tādējādi pastāvīgi iebilstot pret sīkdatņu iestatīšanu. Šāds iestatījums izmantotajā interneta pārlūkprogrammā arī liegtu TradeTracker ievietot sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt sīkdatnes, kuras TradeTracker jau ir iestatījis, var jebkurā laikā izdzēst, izmantojot interneta pārlūku vai citas programmatūras programmas.

Piemērojamā TradeTracker privātuma politika ir pieejama vietnē https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Tīmekļu vietņu statistiskai novērtēšanai mēs izmantojam Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115, Berlin. Mēs izmantojam Webtrekk pakalpojumu, lai vāktu statistikas datus par mūsu interneta piedāvājuma izmantošanu. Webtrekk GmbH ir TÜV sertificēts tīmekļa kontroles jomā. Jo īpaši tika pārskatīta un sertificēta izsekošanas datu vākšana un apstrāde, lai nodrošinātu datu atbilstību un datu drošību. Informācija, kuru jūsu pārlūkprogramma pārsūta, tiek apkopota un novērtēta šīs tīmekļa vietnes izmantošanas kontekstā. To veic sīkdatņu tehnoloģija un pikseļi, kas ir iestrādāti katrā tīmekļa lapā. Tiešā saite uz konkrētu personu vienmēr ir izslēgta. Šādi savāktie dati tiek izmantoti, lai izveidotu anonīmus lietojuma profilus, kas veido pamatu tīmekļa vietnes statistikai. Ar Webtrekk tehnoloģijām ievāktie dati netiek izmantoti, lai personiski identificētu apmeklētāju šajās tīmekļa vietnēs, ja vien attiecīgā persona nav sniegusi konkrētu piekrišanu, un šie dati nekad netiks apvienoti ar personas datiem, kas saistīti ar pseidonīma nesēju.

Jebkurā laikā varat iebilst pret Webtrekk datu vākšanu un glabāšanu, kas būs spēkā nākotnē. Lai iegūtu papildinformāciju par iepriekš minēto tēmu un privātumu Webtrekk tīmekļa vietnē kopumā, lūdzu, izmantojiet šo saiti: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google analytics

Lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni, sniegtu produktu ieteikumus un mārketinga nolūkos, mēs izmantojam Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, turpmāk tekstā — “Google”), lai izveidotu pseidonimizētus lietotāju profilus par sērfošanas paradumiem vietnes apmeklētāju mārketinga nolūkos. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes, kas ļauj atpazīt interneta pārlūkprogrammu nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē. Saglabātie sērfošanas paradumi tiek analizēti, izmantojot algoritmu, lai mērķtiecīgus ar interesēm saistītus produktu ieteikumus reklāmkarogu vai sludinājumu veidā vēlāk varētu parādīt trešo personu vietnēs. Pseidonimizētie lietojuma profili netiek apvienoti ar personas datiem par personām, kurām šie pseidonīmi ir piešķirti bez attiecīgās personas skaidras un atsevišķas piekrišanas.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret pseidonimizētu lietojuma profilu izveidi ar interesēm saistītām reklāmu preferencēm, piekļūstot vietnei https://adssettings.google.de/authenticated.

Papildinformāciju par reklamēšanu, kas saistīta ar interesēm, varat atrast vietnē https://policies.google.com/technologies/ads.

Funkcionālās sīkdatnes

AWIN AG

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785, Berlīne, VĀCIJA) pakalpojumi. Lai reģistrētu biznesa darījumus (pārdošanas darījumus un/vai potenciālos klientus), AWIN AG ievieto sīkdatni apmeklētāja ierīcē. Šo sīkdatņu mērķis ir veiksmīgas reklāmas piešķiršana konkrētam biznesa darījumam un atbilstošu norēķinu pakalpojumu sniegšana. Personiski piešķirama informācija par lietotāju netiek vākta, apstrādāta vai izmantota izsekošanai. Izsekošanas sīkdatņu gadījumā vienīgā saglabātā informācija attiecas uz to, kad un kurā ierīcē tika noklikšķināts uz reklāmas. Tiek saglabāta tikai atsevišķa ciparu secība, kuru nevar piešķirt konkrētam lietotājam, un kurā ir informācija par reklāmdevēja partneru programmu, izdevēju un konkrēto lietotāja darbības laiku (noklikšķiniet vai skatiet). Papildu informācija par AWIN AG veikto datu apstrādi ir pieejama vietnē https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Šī tīmekļa vietne izmanto AWIN Inc. pakalpojumus (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, ASV). Lai reģistrētu biznesa darījumus (pārdošanas darījumus un/vai potenciālos pirkumus), AWIN Inc. ievieto sīkdatni apmeklētāja ierīcē. Šo sīkdatņu mērķis ir veiksmīgas reklāmas piešķiršana konkrētam biznesa darījumam un atbilstošu norēķinu pakalpojumu sniegšana. Personiski piešķirama informācija par lietotāju netiek vākta, apstrādāta vai izmantota izsekošanai. Izsekošanas sīkdatņu gadījumā vienīgā saglabātā informācija attiecas uz to, kad un kurā ierīcē tika noklikšķināts uz reklāmas. Tiek saglabāta tikai atsevišķa ciparu secība, kuru nevar piešķirt konkrētam lietotājam, un kurā ir informācija par reklāmdevēja partneru programmu, izdevēju un konkrēto lietotāja darbības laiku (noklikšķiniet vai skatiet). Papildu informācija par AWIN Inc. datu apstrādi ir pieejama vietnē https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Lai uzlabotu lietotāju pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs, mēs izmantojam Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Eiropa) programmatūru. Mēs izmantojam programmatūru, lai mērītu un novērtētu lietotāju paradumus (peles kustības, klikšķus, tastatūras ierakstus, ritināšanas augstumu utt.) mūsu tīmekļa vietnēs. Šim nolūkam lietotāju gala ierīcēs tiek ievietotas sīkdatnes un tiek saglabāti tādi lietotāju dati kā pārlūka informācija, operētājsistēma, lapas uzturēšanās ilgums utt. Plašāku informāciju par datu apstrādi, ko veic Hotjar, varat atrast vietnē https://www.hotjar.com/privacy/. Jūs varat iebilst pret Hotjar pakalpojumu izmantošanu vietnē https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots tīmekļa analīzes un optimizācijas pakalpojums “Google Optimize”, kuru nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk tekstā — “Google Optimize”). Mēs izmantojam pakalpojumu Google Optimize, lai palielinātu mūsu tīmekļa vietnes pievilcību, saturu un funkcionalitāti, parādot jaunas funkcijas un saturu procentos no mūsu lietotājiem un statistiski novērtējot lietošanas izmaiņas. Google Optimize ir Google Analytics apakšpakalpojums (skatiet sadaļu Google Analytics). Google Optimize izmanto sīkdatnes, kas ļauj optimizēt un analizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Informācija, ko ģenerē šīs sīkdatnes, par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur. Mēs izmantojam Google Optimize ar aktivizētu IP anonimizāciju, lai pirms nosūtīšanas Google saīsinātu jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Pilnīga IP adrese tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur tikai izņēmuma gadījumos. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, apkopotu ziņojumus par optimizācijas testu un saistītajām tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu mums turpmākus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu un interneta lietošanu. Jūs varat novērst sīkdatņu glabāšanu, attiecīgi pielāgojot sava interneta pārlūka iestatījumus. Varat arī neatļaut Google reģistrēt sīkdatņu ģenerētus datus par tīmekļa vietnes izmantošanu (ieskaitot IP adresi), kā arī šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams caur šo saiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detalizētu informāciju par Google veikto datu vākšanu un apstrādi varat atrast Google privātuma politikā, kurai varat piekļūt https://policies.google.com/privacy.

Mārketinga sīkdatnes

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (ASV) (iepriekš dēvēts par “Impact Radius, Inc.”) un tā partneruzņēmumi izmanto sīkdatnes, lai izsekotu FlixBus mārketinga kampaņu veikšanai. Sīkdatņu lietošanas ilgums ir ierobežots līdz 30 minūtēm no lietotāja darbības, un turpmākām darbībām tīmekļa vietnē to var pagarināt līdz maksimāli 30 dienām.

Impact Radius var apstrādāt FlixBus tīmekļu vietņu (vai FlixBus lietojumprogrammu lejupielādes) apmeklētāju personas datus, rīkojoties FlixMobility GmbH vārdā. Šādi personas dati var sastāvēt no interneta protokola adresēm (“IP”) un/vai e-pasta adresēm, kuras mēs nosūtām uz Impact Radius.

Detalizētu informāciju par pakalpojumu sniedzēju varat atrast uzņēmuma privātuma politikā: https://impact.com/privacy-policy/.

Facebook reklāmas

Šajā vietnē tiek izmantots atkārtotā mārketinga atlases pikseļa pielāgošanas mērķauditorijas rīks sociālajā tīklā Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ASV. Ar atkārtotā mārketinga pikseļa palīdzību Facebook var izmantot mūsu vietnes apmeklētājus kā mērķa grupu Facebook reklāmu mārketinga reklāmām. Šim nolūkam jūsu datorā tiek saglabāta Facebook sīkdatne.

Lai iegūtu papildinformāciju par datu vākšanas apjomu un mērķi, kā arī par Facebook turpmāko apstrādi un izmantošanu, kā arī par jūsu iestatījumu iespējām jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzu, skatiet Facebook privātuma politiku vietnē https://facebook.com/policy.php un https://www.facebook.com/ads/settings.

Jūs varat iebilst pret pielāgoto mērķauditoriju izmantošanu vietnē www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement vai lietotājiem ar Facebook kontu šeit.

Sojern

Sīkdatne SOJERN apkopo informāciju par jūsu ceļojuma aktivitātēm un preferencēm tiešsaistes ceļojumu partneru vietnēs un izvieto jums personalizētu, atbilstošu reklāmu, kad sērfojat citās vietnēs un sociālo mediju platformās, kā arī izmantojot SOJERN analīzes pakalpojumus. Var aktivizēt reklāmguvumu datu glabāšanu, kas tiek izmantota datu izsekošanai, ziņojumu izveidošanai un SOJERN kampaņu veiktspējas uzlabošanai.

Uzziniet vairāk par SOJERN un deaktivizācijas iespēju vietnē: https://www.sojern.com/privacy/.

Google reklāmas

Lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni, sniegtu produktu ieteikumus un mārketinga nolūkos, mēs izmantojam Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, turpmāk tekstā — “Google”), lai izveidotu pseidonimizētus lietotāju profilus par sērfošanas paradumiem vietnes apmeklētāju mārketinga nolūkos. Šim nolūkam var izmantot sīkdatnes, kas ļauj atpazīt interneta pārlūkprogrammu nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē. Saglabātie sērfošanas paradumi tiek analizēti, izmantojot algoritmu, lai mērķtiecīgus ar interesēm saistītus produktu ieteikumus reklāmkarogu vai sludinājumu veidā vēlāk varētu parādīt trešo personu vietnēs. Pseidonimizētie lietojuma profili netiek apvienoti ar personas datiem par personām, kurām šie pseidonīmi ir piešķirti bez attiecīgās personas skaidras un atsevišķas piekrišanas. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret pseidonimizētu lietojuma profilu izveidi ar interesēm saistītām reklāmu preferencēm, piekļūstot vietnei https://adssettings.google.de/authenticated. Papildinformāciju par reklamēšanu, kas saistīta ar interesēm, varat atrast vietnē https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola reklāmas

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam pakalpojuma sniedzēja Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (ASV) (“Taboola”) pikseli. Taboola var izmantot šo pikseli, lai apkopotu informāciju par lietotāju sērfošanas paradumiem (piemēram, meklēšanas vēsturi), lai mūsu vietnēs parādītu konkrētu saturu, kas attiecas uz jūsu interesēm, un mūsu piedāvājumus.

Taboola arī izmanto šo informāciju, lai optimizētu reklāmas darbības mūsu piedāvājumiem. Šajos nolūkos Taboola apkopo, jo īpaši, IP adresi, ierīces informāciju (mobilās reklāmas ID, Google reklāmu ID, IDFA) un pārlūkprogrammas informāciju.

Papildu informācija par Taboola datu vākšanas jomu (jo īpaši uzglabāšanas periodu) un mērķi, kā arī turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, kā arī jūsu iestatījumiem un iebilšanas iespējām jūsu privātuma aizsardzībai, ir pieejama Taboola sniegtajā informācijā par datu aizsardzību, kas atrodama šeit: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain reklāmas

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam pakalpojuma sniedzēja Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 (ASV) (“Outbrain”) pikseļus. Outbrain var izmantot šo pikseli, lai apkopotu informāciju par lietotāju sērfošanas paradumiem (piemēram, meklēšanas vēsturi), lai mūsu tīmekļa vietnēs attēlotu konkrētu saturu, kas attiecas uz jūsu interesēm, un mūsu piedāvājumus.

Turklāt Outbrain arī izmanto šo informāciju, lai optimizētu reklāmas aktivitātes mūsu piedāvājumiem. Šajos nolūkos Outbrain savāc, jo īpaši, IP adresi, ierīces informāciju (mobilās reklāmas ID, Google reklāmu ID, IDFA) un pārlūkprogrammas informāciju.

Papildu informācija par Outbrain datu vākšanas jomu (jo īpaši uzglabāšanas periodu) un mērķi, kā arī turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, kā arī jūsu iestatījumiem un iebilšanas iespējām jūsu privātuma aizsardzībai, ir pieejama Outbrain sniegtajā informācijā par datu aizsardzību, kas atrodama šeit: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing reklāmas

Savās tīmekļa vietnēs izmantojam Bing reklāmu (bingads.microsoft.com) tehnoloģijas. Tās nodrošina un pārvalda korporācija Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV (“Microsoft”). Microsoft ievieto sīkdatnes jūsu ierīcē, ja esat piekļuvis mūsu vietnei, izmantojot Microsoft Bing reklāmas displeju. Šādā veidā mēs un korporācija Microsoft varam noteikt, ka kāds ir noklikšķinājis uz reklāmas, ir novirzīts uz mūsu vietni un ir sasniedzis iepriekš norādīto mērķa lapu (“reklāmguvumu vietne”). Šajā procesā mēs uzzinām tikai to lietotāju kopējo skaitu, kuri noklikšķināja uz Bing reklāmas un pēc tam tika pārsūtīti uz reklāmguvumu vietni. Korporācija Microsoft apkopo, apstrādā un izmanto informāciju, izmantojot sīkdatni, no kuras tiek izveidoti lietojuma profili, izmantojot pseidonīmus. Šie lietojuma profili tiek novērtēti, analizējot apmeklētāju paradumus, un tiek izmantoti, lai ģenerētu un piegādātu reklāmas saturu. Netiek apstrādāti nekādi personu dati par lietotāja identitāti.

Ja nevēlaties, lai korporācija Microsoft izmantotu informāciju par jūsu sērfošanas paradumiem, kā aprakstīts iepriekš, varat atteikties atļaut sīkdatnes iestatīšanu šim nolūkam, piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu, kas parasti deaktivizē automātisko sīkdatņu iestatīšanu. Jūs varat arī novērst sīkdatņu ģenerēto datu apkopošanu un saistībā ar to, kā jūs izmantojat vietni, kā arī šo datu apstrādi no korporācijas Microsoft puses, apstiprinot savu iebildumu, izmantojot saiti https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Papildinformāciju par personas datu aizsardzību, Microsoft un Bing reklāmu izmantotajām sīkdatnēm, lūdzu, skatiet Microsoft vietnē https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2. Klientu apkalpošana

Sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, mēs vācam jūsu sniegtos personas datus pēc jūsu iniciatīvas. Piemēram, varat tos mums nosūtīt pa e-pastu, tālruni vai pa pastu. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums vai mērķiem, kādiem esat mums sniedzis šos datus, piemēram, jūsu pieprasījumu apstrādei, tehniskajai administrēšanai vai klientu administrēšanai.

Šie dati (tostarp informācija par saziņas līdzekļiem, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru) tiek sniegti brīvprātīgi. Mēs izmantojam datus, lai apstrādātu jūsu bažas, lai izpildītu juridiskas saistības, ja nepieciešams, un administratīvos nolūkos.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b), c) vai f) apakšpunkts.

Telefoniska pieprasījuma gadījumā jūsu dati tiek apstrādāti arī ar telefona lietojumprogrammām un daļēji arī ar balss dialoga sistēmas starpniecību, lai mūs atbalstītu pieprasījumu izplatīšanā un apstrādē.

Mūsu klientu apkalpošanas dienestam mēs izmantojam ārējos klientu apkalpošanas sniedzējus kā apstrādātājus.

2.3. Klātbūtne sociālo mediju kanālos

Esam atrodami sociālajos saziņas līdzekļos (šobrīd: Facebook, Instagram, LinkedIn un Twitter). Ciktāl mēs kontrolējam jūsu datu apstrādi, mēs nodrošinām piemērojamo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Turklāt par uzņēmuma klātbūtni VDAR un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir atbildīgs arī turpmāk minētais:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Īrija)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Īrija)

Mēs vēlamies norādīt, ka jūsu dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības.

Mūsu veiktais jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir efektīva informācija un saziņa.

Papildinformāciju par datu aizsardzības tiesību aktiem saistībā ar mūsu korporatīvo klātbūtni sociālo saziņas līdzekļu kanālos skatiet šeit:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy