Lietotnes privātuma politika

Šajā politikā (turpmāk — “Privātuma politika”) ir izklāstīts, kā tiek apstrādāti Jūsu dati un kādas ir Jūsu privātuma tiesības, kad izmantojat FlixBus: Autobusu ceļojumi pa Eiropu (turpmāk saukta arī — “Lietotne”), kuru nodrošina FlixBus.

Papildu juridiskā informācija pieejama šeit:

Rezervēšanas noteikumi un nosacījumi (RNN)
Pārvadāšanas noteikumi un nosacījumi (PNN)

1.    Pārziņa vārds, uzvārds un adrese

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis (VDAR 4. panta 7. punkts) ir:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
Tālrunis: +49 (0)30 300 137 300
E-pasta adrese: service@flixbus.de 
Papildinformācija par mūsu uzņēmumu pieejama juridiskajā paziņojumā

2.    Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālists ir pieejams Jums jebkurā laikā, lai atbildētu uz visiem Jūsu jautājumiem, un kā kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
E-pasta adrese: data.protection@flixbus.com
Vispārīgos jautājumos saistībā ar FlixBus saziņai, lūdzu, izmantojiet adresi service@flixbus.de.

3.    Datu apstrādes juridiskais pamats 

Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir izpildīts vismaz viens turpmāk norādītais juridiskais pamats:

 • VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, tiesību aktos noteiktajām saglabāšanas saistībām);
 • VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, kurus veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; vai
 • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns). 

Veicot apstrādi, mēs norādām piemērojamo juridisko pamatu saskaņā ar 12. līguma pantu. Apstrāde var tikt balstīta arī uz vairāk nekā vienu juridisko pamatu.

4.    Saņēmēju kategorijas

Noteiktos apstākļos mēs pārsūtām Jūsu personas datus saviem meitasuzņēmumiem vai personas dati no meitasuzņēmumiem tiek pārsūtīti mums, ciktāl tas ir atļauts.

Tāpat kā jebkurš liels uzņēmums, mēs arī izmantojam ārējos vietējos un ārvalstu pakalpojumu sniedzējus, lai veiktu biznesa darījumus un strādātu ar partneruzņēmumiem gan savā valstī, gan ārvalstīs. Tie ietver, piemēram, turpmākās personas:

 • pārvadātājus (pašreizējais pārvadātāju pārskats ir pieejams šeit);
 • (IT) pakalpojumu sniedzējus;
 • finanšu iestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējus;
 • tirdzniecības partnerus;
 • klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējus (iekšējie/ārējie);
 • veikalu operatorus;
 • apsardzes uzņēmumus;
 • (ceļošanas) apdrošinātājus;
 • citus partnerus, kuri iesaistīti mūsu uzņēmējdarbībā (piemēram, revidenti, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, juristi, uzraudzības iestādes, citas personas, kas piedalās uzņēmuma iegādē).

Pakalpojumu sniedzējiem un partneruzņēmumiem jāsniedz garantijas, ka tie īsteno piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrāde atbilstu juridiskajām prasībām un tiktu aizsargātas datu subjektu tiesības.

Mēs pārsūtām personas datus valsts iestādēm un struktūrām (piemēram, policijai, prokuratūrai, uzraudzības iestādēm), ja ir attiecīgs pienākums/atļauja.

Veicot apstrādi, mēs norādām datu saņēmēju kategorijas saskaņā ar 12. līguma pantu.

5.    Pieprasījumi personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm

Mūsu uzņēmējdarbības attiecību ietvaros Jūsu personas dati var tikt kopīgoti vai atklāti trešām personām, kuras var atrasties arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), t.i., trešās valstīs. 

Ciktāl tas ir nepieciešams, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par pārsūtīšanu uz trešām valstīm saistībā ar mūsu veikto apstrādi. 

Eiropas Komisija apliecina, ka dažām trešām valstīm ir datu aizsardzība, kura ir pielīdzināma EEZ standartiem, izmantojot tā sauktos lēmumus par atbilstību (šo valstu sarakstu un lēmumu par atbilstību kopiju var lejupielādēt vietnē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Tomēr citās trešās valstīs, uz kurām var pārsūtīt personas datus, tiesību normu trūkuma dēļ var nepastāvēt konsekventi augsts datu aizsardzības līmenis. Šādā gadījumā mēs nodrošinām pienācīgu datu aizsardzības garantiju. 

Tas ir iespējams, piemēram, izmantojot saistošus uzņēmuma noteikumus (turpmāk tekstā — “saistoši korporatīvie noteikumi”), Eiropas Komisijas personas datu aizsardzības līgumu standartklauzulas, sertifikātus un atzītus rīcības kodeksus.

Ciktāl tas ir nepieciešams Jūsu rezervācijai un ar to saistītajai transporta pakalpojumu sniegšanai un apstrādei, saskaņā ar VDAR 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu personas datu nosūtīšana, kas nepieciešama šim nolūkam, ir atļauta uz trešām valstīm.

Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par šo tēmu, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

6.    Glabāšanas periods un datu glabāšana

Apkopoto personas datu uzglabāšanas periods ir atkarīgs no mērķa, kādam mēs apstrādājam datus. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams paredzētā mērķa sasniegšanai. 

Gadījumos, kad mēs veicam apstrādi, mēs norādām, cik ilgi mēs glabāsim datus. Ja turpmāk nav norādīts konkrēts glabāšanas periods, Jūsu personas dati tiks dzēsti vai bloķēti, tiklīdz vairs nebūs piemērots glabāšanas mērķis vai juridiskais pamats. 

Tomēr dati var tikt glabāti ilgāk par norādīto laiku (neatkarīga) juridiska strīda gadījumā ar Jums vai ja ir uzsākta cita tiesvedība, vai ja glabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti, kas ir piemērojami mums kā pārzinim. Ja beidzas normatīvajos aktos noteiktais uzglabāšanas periods, personas dati tiks bloķēti vai dzēsti, ja vien nav nepieciešama turpmāka mūsu glabāšana un tam nav juridiska pamata.

7.    Automatizēta lēmumu pieņemšana (tostarp profilēšana)

Mēs neplānojam izmantot no Jums savāktos personas datus procesiem, kas saistīti ar automatizētu lēmumu pieņemšanu (ieskaitot profilēšanu). Ja mēs vēlēsimies īstenot šīs procedūras, mēs Jūs par to informēsim atsevišķi saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

8.    Nav pienākuma sniegt personas datus

Pamatā mēs nepieļaujam, ka līgumu slēgšana ar mums ir atkarīga no tā, vai iepriekš mums sniedzat personas datus. Principā Jums nav arī tiesību aktos noteikta pienākuma sniegt savus personas datus mums, tomēr mēs varam sniegt noteiktus piedāvājumus tikai ierobežotā apmērā vai vispār nesniegt, ja nenorādīsiet tam nepieciešamos datus. 

9.    Tiesību aktos noteikts pienākums nosūtīt noteiktus datus

Noteiktos apstākļos uz mums var attiekties īpašs tiesību aktos noteikts vai juridisks pienākums sniegt personas datus trešām personām, jo īpaši valsts iestādēm.

10.    Datu drošība

Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret netīšu vai tīšu manipulāciju, daļēju vai pilnīgu nozaudēšanu vai iznīcināšanu un pret trešo personu veiktu neatļautu piekļuvi tiem, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas, ieviešanas izmaksas un apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un mērķi, kā arī pastāvošos datu pārkāpumu riskus (tostarp šāda notikuma varbūtību un ietekmi) pret datu subjektu. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti, lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību.

Pēc pieprasījuma mēs ar prieku sniegsim Jums papildinformāciju. Lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai galveno informācijas drošības speciālistu šajā sakarā.

Viņa kontaktinformācija ir:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munich
E-pasta adrese: it-security@flixbus.com

11.    Jūsu tiesības

Jūs jebkurā laikā varat īstenot savas datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, jo īpaši sazinoties ar mums, izmantojot 1. līguma punktā norādīto kontaktinformāciju. Datu subjektiem saskaņā ar VDAR ir turpmāk minētās tiesības:

Tiesības uz informāciju
Jūs varat pieprasīt informāciju saskaņā ar VDAR 15. pantu par Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam. Savā informācijas pieprasījumā Jums ir jāizskaidro Jūsu bažas, lai mēs varētu vieglāk apkopot nepieciešamos datus. Pēc pieprasījuma mēs izsniegsim Jums to datu kopiju, kuri veido apstrādes priekšmetu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu tiesības uz informāciju noteiktos apstākļos var būt ierobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Tiesības uz labošanu
Ja informācija, kas attiecas uz Jums, vairs nav pareiza, Jūs varat pieprasīt labojumu saskaņā ar VDAR 16. pantu. Ja Jūsu dati nav pilnīgi, Jūs varat pieprasīt to papildināšanu.

Tiesības uz datu dzēšanu
Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. panta noteikumiem. Jūsu tiesības uz datu dzēšanu var būt atkarīgas arī no tā, vai dati, kas attiecas uz Jums, mums joprojām ir nepieciešami, lai veiktu tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Saskaņā ar VDAR 18. panta noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot ar Jums saistīto datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību
Saskaņā ar VDAR 20. panta noteikumiem Jums ir tiesības saņemt datus, ko esat mums sniedzis(-gusi) strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt to nosūtīšanu citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst
Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju. Jūs varat iebilst pret reklāmas saņemšanu jebkurā laikā un ar ietekmi nākotnē saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu (iebilšana tiešās tirgvedības nolūkos).

Tiesības uz lēmuma pieņemšanu
Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu datus, mēs neesam ievērojuši datu aizsardzības noteikumus, Jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei par Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kuras jurisdikcijā atrodas mūsu darbība: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavārijas Datu aizsardzības pārraudzības valsts birojs — Bavarian State Office for Data Protection Supervision], Promenade 18, 91522 Ansbach.

Tiesības atsaukt piekrišanu
Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu par savu datu apstrādi, un tā nākotnē būs spēkā. Tas attiecas arī uz piekrišanas deklarācijām, kas izsniegtas pirms VDAR stāšanās spēkā, t.i., pirms 25.05.2018.

12.    Lietotnes izmantošana

Jūs varat rezervēt un pārvaldīt transporta pakalpojumus, izmantojot Lietotni. Jums instalējot un izmantojot Lietotni, mēs vācam, uzglabājam un apstrādājam personas datus.

12.1    Lietotnes nodrošinājums

Tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešama datu apmaiņa starp Lietotni un mūsu serveru sistēmu, lai mēs spētu nodrošināt Jums Lietotnes darbību lietošanai un garantēt tās darbības stabilitāti un drošību. Šajā nolūkā tiks apstrādāti turpmāk norādītie dati.
Piekļuves dati, kurus veido:

•    IP adrese;
•    pieprasījuma datums un laiks;
•    laika zonas starpība  ar Griničas laiku (GMT);
•    pieprasījuma saturs; 
•    piekļuves statuss/HTTP statusa kods;
•    pārsūtīto datu apjoms par katru gadījumu;
•    tīmekļa vietne, no kuras tiek saņemts pieprasījums;
•    pārlūks;
•    operētājsistēma un tās saskarne;
•    valoda un Lietotnes versija;
•    Jūsu mobilās ierīces nosaukums;
•    mobilās ierīces valoda, reģions un versija;
•    reklāmas identifikators (neobligāti).

Mēs izmantojam IT pakalpojumu sniedzējus, pasūtot datu apstrādi nolūkā mitināt Lietotni un statistiski novērtēt piekļuves datus.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt nodrošināt, lai tīmekļa vietnes Jums būtu pieejamas pareizi.

12.2    Piekļuves atļaujas

Lietotnei ir nepieciešama piekļuve dažādām Jūsu mobilās ierīces funkcijām un saskarnēm. Lai to paveiktu, Jums jāsniedz Lietotnei noteiktas atļaujas. Autorizācijas sistēma ir atkarīga no Jūsu operētājsistēmas specifikācijām. Piemēram, individualizētas atļaujas Jūsu ierīcē var tikt kombinētas autorizācijas kategorijās, tādējādi varat piekrist tikai autorizācijas kategorijai kopumā. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bez Lietotnes pieprasītajām atļaujām ir pieejamas tikai ierobežotas Lietotnes funkcijas.

12.2.1    Piekļuves atļaujas (visas mobilās ierīces)

Lietotnei ir nepieciešams interneta savienojums datu apmaiņai ar serveru sistēmu.
Lai nodrošinātu informācijas par rezervācijām aktualitāti, ir jāaktivizē fona paziņojumu saņemšana.
Jums sniedzot attiecīgu piekļuves atļauju, fonā tiks apstrādāti Jūsu atrašanās vietas dati (neobligāti), lai ceļojuma laikā nosūtītu uz Jūsu ierīci būtisku ceļošanas informāciju (ierašanās laiks, transfēra iespējas, utt.).

12.2.2    Atrašanās vietas dati (visas mobilās ierīces)

Lietojumprogramma var jūs informēt, kad tuvojaties galamērķim/pārsēšanās stacijai. Lai to izdarītu, lietojumprogrammai ir jāpiekļūst jūsu ierīces atrašanās vietas datiem, kā arī ir nepieciešama jūsu piekrišana. Jūs varat apliecināt piekrišanu, piešķirot ierīces lietojumprogrammai atļauju piekļūt ierīces ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Savu piekrišanu turpmāk varat atsaukt jebkurā laikā, ierīces iestatījumos liedzot lietojumprogrammai piekļūt jūsu ierīces atrašanās vietas datiem.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) 25. panta 1. daļa.

12.2.3    Android ierīces

Ja izmantojat mobilo ierīci ar operētājsistēmu Android, Jūs varat aktivizēt piekļuvi savam kalendāram, lai pievienotu tam savas rezervācijas (neobligāti).

12.2.4    Apple iOS ierīces

Ja izmantojat mobilo ierīci ar operētājsistēmu Apple iOS, Jūs varat aktivizēt paziņojumu (pašpiegādes paziņojumu) saņemšanu (neobligāti). 

12.3    Saziņas veidlapas

Izmantojot saziņas veidlapas, tiek apstrādāti dati, kas ir pārsūtīti šādā veidā (piemēram, uzruna, vārds, uzvārds, adrese, uzņēmums, e-pasta adrese un pārsūtīšanas laiks, vaicājuma temats).

Saziņas veidlapu datu apstrāde tiek veikta, lai apstrādātu vaicājumus atkarībā no Jūsu vaicājuma pamata un priekšmeta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas attiecas uz ar līgumu saistītiem vaicājumiem, vai citos gadījumos, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir apstrādāt saziņas pieprasījumus.

Mēs izmantojam klientu apkalpošanas sniedzējus, pasūtot datu apstrādi nolūkā atbildēt uz vaicājumiem, kas iesniegti, izmantojot mūsu saziņas veidlapas.

Turklāt mēs glabājam saziņas veidlapas datus, kā arī attiecīgo IP adresi, lai ievērotu mūsu saistības sniegt pierādījumus, lai nodrošinātu juridisko saistību ievērošanu un dokumentēšanu, lai varētu novērst jebkādu iespējamu Jūsu personas datu neatļautu izmantošanu un nodrošināt mūsu sistēmu drošību. 

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) vai f) apakšpunkts.

12.4    Transporta pakalpojumu rezervēšana, izpilde un apstrāde

Rezervējot transporta pakalpojumu biļetes, mēs vācam, glabājam un apstrādājam turpmākās personas datu kategorijas:

•    e-pasta adrese;
•    uzvārds un vārds(-i);
•    rēķina nosūtīšanas adrese un nodokļu maksātāja numurs (neobligāti);
•    savienojuma dati;
•    norēķinu dati/norēķinu veids;
•    dzimšanas datums; 
•    tālruņa numurs;
•    piekrišana attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem; 
•    piekrišana saņemt informatīvo apkārtrakstu (neobligāti);
•    iepriekšēji rezervētu sēdvietu dati;
•    informācija par bagāžu;
•    Jūsu mobilās ierīces valoda; 
•    rezervēšanas kanāls (tīmeklis vai Lietotne);
•    ziedojumi par CO2 (neobligāti).

Jums ir iespēja arī norādīt kontakttālruņa numuru aizkavēšanās vai ceļojuma maršruta izmaiņu gadījumā (neobligāti).

Šie dati tiek apstrādāti, lai rezervētu, nodrošinātu un apstrādātu transporta pakalpojumus, tostarp klientu apkalpošanu, kā arī izpildītu juridiskas saistības. 

Juridiskais pamats ir izklāstīts VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

Mēs izmantojam dažus no šiem datiem arī produktu ieteikumiem (sk. 12.5. līguma apakšpunktu), un informatīvajam apkārtrakstam (sk. 12.6. līguma apakšpunktu) un klienta kontam (sk. 12.7. līguma apakšpunktu).

Rezervējot biļetes starptautiskajiem transporta pakalpojumiem, tiek vāktas arī turpmākās personas datu kategorijas atkarībā no izbraukšanas un pienākšanas vietas:

•    informācija par dzimumu;
•    tautība;
•    ID karte, pase, dzimšanas apliecība vai personas kods;
•    informācija saistībā ar Covid-19 (koronavīrusa) pandēmijas ierobežošanas pasākumiem (papildinformāciju par šo jautājumu pieejama vietnē https://www.flixbus.lv/privatuma-politika-covid-19)

.

Šie dati tiek apstrādāti rezervācijas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un apstrādes nolūkiem, kā arī atiešanas un ierašanās vietā spēkā esošajos tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei. 

Mēs nododam iepriekš minētos datus atbilstošajam pārvadātājam vai pārvadātājiem, kā arī valsts iestādēm, ja pastāv atbilstošas saistības/pilnvaras.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts.

Nepieciešamie maksājumu dati tiks nosūtīti maksājumu pakalpojumu sniedzējam, lai droši apstrādātu Jūsu veiktos maksājumus.

Mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir:

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiMaksājuma iespējas
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Netherlands
Privātuma politika:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kredītkarte
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Privātuma politika:
https://payu.in/privacy-policy
Kredītkarte
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Germany
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Tiešais debets
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga
Privātuma politika:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga
Privātuma politika:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunkts.

12.5    Produktu ieteikumi

Ciktāl tas ir atļauts, mēs varam izmantot e-pasta adresi, kas saņemta saistībā ar rezervēšanas vai transporta pakalpojumu, lai nosūtītu Jums regulārus piedāvājumus pa e-pastu par mūsu klāsta produktiem, kas līdzīgi jau iegādātajiem.

Mēs izmantojam ārējos klientu pakalpojumu sniedzējus kā apstrādātājus, lai nosūtītu ieteikumus par produktiem.

Jūs saņemsiet šos produktu ieteikumus no mums neatkarīgi no tā, vai esat abonējis(-usi) informatīvos izdevumus vai piekritis saziņai pa e-pastu tirgvedības nolūkos. Mēs vēlamies Jums šādi sniegt informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem, kas Jums varētu interesēt, pamatojoties uz Jūsu nesen veiktajiem pirkumiem pie mums.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgā interese ir informēt Jūs par mūsu produktu klāstu un ieteikt Jums konkrētus produktus. 

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret e-pasta adreses izmantošanu šim nolūkam, izmantojot abonementa anulēšanas saiti vai nosūtot ziņojumu uz adresi unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Informatīvais apkārtraksts

Ja reģistrējaties arī informatīvā izdevuma saņemšanai, izmantojot mūsu reģistrācijas saiti, lūdzam piekrist datu (e-pasta adreses, vārda un uzvārda, dzīvesvietas) apstrādei, lai Jums regulāri nosūtītu mūsu informatīvo izdevumu pa e-pastu. 

Kā daļu no informatīvā izdevuma abonēšanas mēs iegūstam arī Jūsu piekrišanu, ka mēs varam personalizēt mūsu informatīvo izdevumu saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām un interesēm.

Lai reģistrētos mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai, mēs izmantojam divkāršās pierakstīšanās procedūru. Tas nozīmē, ka pēc reģistrēšanās mēs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim e-pasta ziņojumu, lūdzot Jūs apstiprināt, ka vēlaties saņemt informatīvo izdevumu. Ja 24 stundu laikā neapstiprināsiet reģistrāciju, Jūsu informācija pēc viena mēneša tiks bloķēta un automātiski izdzēsta.

Informatīvais izdevums var attiekties uz visām precēm, pakalpojumiem, produktiem, piedāvājumiem un akcijām, ko nodrošina pārzinis (1. līguma punkts) un/vai ar pārzini saistītie uzņēmumi vai partneru uzņēmumi. 

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Turklāt mēs uzglabājam arī Jūsu izmantotās IP adreses, reģistrācijas un apstiprināšanas laikus. Procedūras mērķis ir pierādīt, ka esat reģistrēts(-a) un lai nepieciešamības gadījumā varētu novērst jebkādu iespējamu Jūsu personas datu neatļautu izmantošanu. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus šim nolūkam, tas tiek darīts, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nodrošinot juridisko prasību ievērošanu un dokumentēšanu. 

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu likumīgās intereses ir spēt pierādīt piekrišanu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savas e-pasta adreses izmantošanu, izmantojot saiti, lai atceltu informatīvā izdevuma abonēšanu, vai nosūtot ziņojumu uz unsubscribe@flixbus.com. Atsaukšana joprojām neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Mēs izmantojam ārējos IT pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas kā apstrādātāji informatīvā izdevuma izplatīšanai.

12.7    Sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas

Lietotne izmanto sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas. 

Papildus pirmās personas sīkdatnēm, kuras mēs iestatām kā datu apstrādātājs, tiek izmantotas arī trešo personu sīkdatnes, kuras piedāvā citi pakalpojumu sniedzēji. 

Piekrišanas pārvaldības (piekrišanas reklāmkaroga) ietvaros mēs sniedzam Jums iespēju izlemt, vai izmantot sīkdatnes un salīdzināmās tehnoloģijas. 

Detalizēts pārskats ar visaptverošu informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem un piekļuvi Jūsu piekrišanas iestatījumiem, tostarp atsaukšanas iespēju, ir pieejams Lietotnes iestatījumu sadaļā.

12.8    Krāpšanas novēršana

Lai novērstu krāpnieciskas rezervācijas, mēs apstrādājam ar pasūtījumu saistītus datus, piemēram, IP adresi, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi.

Tas ir likumīgi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu leģitīmā interese ir novērst to, ka mēs ciešam no krāpšanas un finansiāliem zaudējumiem.

Atsevišķos gadījumos lēmums par atcelšanu var tikt pieņemts pēc rezervācijas, pamatojoties uz automatizētu lēmumu. Tā loģikas pamatā ir iekšējo algoritmu kopums, kas apstrādā attiecīgus datu punktus un uzrāda mums punktu rezultātu par atbilstību dažādiem krāpnieciskiem modeļiem vai salīdzina datu punktus ar krāpnieciskiem modeļiem raksturīgiem sliekšņiem un vērtībām, lai atklātu krāpnieciskas rezervācijas. Ja vēlaties apstrīdēt šo lēmumu, izteikt savu viedokli vai panākt cilvēka iejaukšanos no datu pārziņa puses, lūdzu, rakstiet uz data.protection@flixbus.com.

12.9    Klientu apkalpošanas dienests

Jums sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, mēs vācam Jūsu sniegtos personas datus pēc Jūsu iniciatīvas. Piemēram, Jūs varat nosūtīt tos mums pa e-pastu, tālruni vai pa pastu. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai saziņai ar Jums vai tādiem nolūkiem, kādiem esat mums sniedzis šos datus, piemēram, Jūsu pieprasījumu apstrādei, tehniskajai administrēšanai vai klientu administrēšanai.

Šie dati (tostarp informācija par saziņas līdzekļiem, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru) tiek sniegti brīvprātīgi. Mēs izmantojam datus, lai apstrādātu Jūsu bažas, lai izpildītu juridiskas saistības, ja nepieciešams, un administratīvos nolūkos.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b), c) vai f) apakšpunkts.

Telefoniska pieprasījuma gadījumā Jūsu dati tiek apstrādāti arī ar telefona lietojumprogrammām un daļēji arī ar balss dialoga sistēmas starpniecību, lai mūs atbalstītu pieprasījumu izplatīšanā un apstrādē. 

Mūsu klientu apkalpošanas dienestam mēs izmantojam ārējos klientu apkalpošanas sniedzējus kā apstrādātājus.

12.10    Klātbūtne plašsaziņas līdzekļos

Esam atrodami sociālajos saziņas līdzekļos (šobrīd: Facebook, Instagram, LinkedIn un Twitter). Ciktāl mēs kontrolējam Jūsu datu apstrādi, mēs nodrošinām piemērojamo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

Turklāt par uzņēmuma klātbūtni VDAR un citu datu aizsardzības noteikumu izpratnē ir atbildīgas arī turpmāk minētās personas:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Īrija)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Īrija)

Vēlamies norādīt, ka Jūsu dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības.

Mūsu veiktais Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir efektīva informēšana un saziņa.

Papildinformācija par datu aizsardzības tiesību aktiem saistībā ar mūsu korporatīvo klātbūtni sociālo saziņas līdzekļu kanālos pieejama šeit:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/;
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Versijas datums: 24.11.2023.