Wi-Fi noteikumi un nosacījumi

SVARĪGI

Pirms piekļuves Wi-Fi pakalpojumam un tā izmantošanas jums jāizlasa šī līguma noteikumi un nosacījumi. Piekļūstot Wi-Fi pakalpojumam un to izmantojot, jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nevēlaties uzņemties ar šiem noteikumiem un nosacījumiem noteiktās saistības, piekļuve Wi-Fi pakalpojumam vai to izmantošana tiek liegta. 

Wi-Fi pakalpojums ir pakalpojums, kuru nodrošina Flix SE (adrese: Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Germany, turpmāk tekstā — “FlixBus”) un kuru tehniski īsteno ārējie (IT) pakalpojumu sniedzēji, kuri norādīti Privātuma politikā, uz kuru saite sniegta šeit.

Definīcijas

“Informācija” nozīmē visus materiālus, ko uzņēmums Flixbus nogādā, izmantojot Wi-Fi pakalpojumu (šeit un turpmāk tekstā — “Tīklājs”). “Lietotājs” nozīmē jūs, Tīklāja gala lietotāju. “Līgums” nozīmē šo Tīklāja līgumu. 

Garantija

Tīklājs tiek nodrošināts, pamatojoties uz nosacījumiem “tāds, kāds tas ir” un “kāds tas ir pieejams”, un uzņēmums Flixbus nesniedz ne tiešas, ne netiešas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz informāciju, tostarp netiešas garantijas vai nosacījumus attiecībā uz informācijas pilnīgumu, precizitāti, apmierinošu kvalitāti vai atbilstību konkrētam mērķim.

Lietotājs apliecina, ka izprot tālāk norādīto. 
a) Ir tehniski neiespējami nodrošināt kļūmju neesamību Tīklājā, un uzņēmums Flixbus neapņemas to darīt. 
b) Kļūmes var izraisīt īslaicīgu Tīklāja nepieejamību. 
c) Tīklāja darbību var būtiski ietekmēt apstākļi un veiktspēja, kas nav atkarīga no Flixbus, tostarp pārsūtīšana, telesakaru saites starp Flixbus un Lietotājiem, starp dažādām Flixbus daļām, kā arī starp Flixbus un citām sistēmām un tīkliem.

Atbildība

Lietotājs piekrīt, ka, izņemot gadījumus, kad Flixbus nolaidība izraisījusi nāvi vai personīgas traumas, uzņēmumam Flixbus nav līgumiskās atbildības, civiltiesiskās atbildības, atbildības nolaidības dēļ, ar likumu noteikta pienākuma vai cita pienākuma attiecībā uz jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šī Līguma vai ir saistībā ar to, tostarp uzņēmējdarbības zaudēšanu, peļņas zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumiem, uzņēmējdarbības informācijas vai cita mantiska īpašuma zudumiem (pat gadījumos, kad uzņēmumam Flixbus ir darīta zināma šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamība). 
Lietotājs apliecina, ka daļu Informācijas, piemēram, programmatūru, uzņēmumam Flixbus piegādā (tieši un netieši) trešās puses un attiecīgi uzņēmums Flixbus nevar nodrošināt nekāda veida garantiju attiecībā uz šādu informāciju. Ir svarīgi nodrošināt pareizu savas sistēmas dublējumu (piemēram, personīgo ugunsmūri). Kopumā, lietojot sistēmu, jūs uzņematies visu risku. Tiek izslēgtas visas prasības pret Flixbus par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušās sistēmas izmantošanas dēļ. Tas tiek attiecināts arī uz Wi-Fi sistēmas kļūmju izraisītiem bojājumiem.

Tīklāja izmantošana/zaudējumu atlīdzināšana

Lietotājs apņemas izpildīt tālāk norādīto. 
a) Neizmantot Tīklāju jebkādiem nelikumīgiem mērķiem. 
b) Neizmantot Tīklāju tādā veidā, ka viss Tīklājs vai kāda tā daļa tiek pārtraukta, bojāta, padarīta mazāk efektīva vai jebkādā veidā tiek negatīvi ietekmēta Tīklāja efektivitāte un funkcionalitāte.
c) Neizmantot Tīklāju datorvīrusu vai jebkāda cita materiāla, kas ir aizskarošs, aizvainojošs vai nepiedienīga vai draudīga rakstura, pārsūtīšanai vai publicēšanai tādā veidā, kas var izraisīt satraukumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi. 
d) Nelikumīga vai netikumīga satura informācijas izplatīšana ir aizliegta. Tas ietver, bet neaprobežojas ar informāciju, kam ir musināšanas nolūks, kas cildina vai attaisno vardarbību, kas satur seksuāli aizvainojošu pornogrāfiju, kas apdraud vai ietekmē bērnu vai nepilngadīgu personu morālo labklājību vai kas kaitē uzņēmuma Flixbus reputācijai.
e) Neizmantot Tīklāju jebkāda materiāla pārsūtīšanai publicitātes, tirdzniecības sekmēšanas un/vai reklamēšanas nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas no uzņēmuma Flixbus, ja vien šādu pārsūtīšanu nav īpaši pieprasījis cits Tīklāja lietotājs. 
f) Gadījumā, ja lietotājam ir jāīsteno kādas tiesības, prasības vai darbības pret kādu citu lietotāju, kas izriet no Tīklāja lietošanas, šādas tiesības, prasības vai darbības tiek celtas neatkarīgi no uzņēmuma Flixbus un neizdarot uz to atsauci.

Lietotājs atlīdzina un aizsargā uzņēmumu Flixbus no visām prasībām, atbildības, kaitējumiem, izdevumiem un izmaksām, tostarp juridiskām izmaksām, kas izriet no šī Līguma saistību pārkāpuma vai jebkādas Lietotāja īstenotas Tīklāja izmantošanas. Lietotājs apliecina, ka uzņēmums Flixbus nekontrolē tās informācijas vai programmu raksturu vai saturu, ko Lietotājs pārsūtījis vai saņēmis, izmantojot Tīklāju, un ka uzņēmums Flixbus nekādā veidā nepārbauda to, kādā veidā Lietotājs izmanto Tīklāju. Lietotājs piekrīt pilnā apmērā atlīdzināt uzņēmumam Flixbus jebkādas prasības vai tiesvedību, kas izriet saistībā ar to, kā Lietotājs ir izmantojis Tīklāju, un ko kāda cita persona ceļ pret Flixbus vai ar ko to apdraud.

Intelektuālais īpašums

Lietotājs apliecina, ka visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības Tīklājā paliek Flixbus vai tā licences devēja īpašums.

Apturēšana un izbeigšana

Flixbus ir tiesības nekavējoties izbeigt šo Līgumu un/vai apturēt Tīklāja darbību, ja Lietotājs pārkāpj noteikumus un nosacījumus.

Lietotāja dati

Daļa šo pakalpojumu izmantošanas ir ierīces MAC adreses glabāšana, lai nodrošinātu piekļuvi tīklam. Uzņēmums Icomera var skatīt šo informāciju 2 nedēļas, pēc tam šī informācija tiek anonimizēta un glabāta maks. 12 mēnešus. Varat pieprasīt piekļuvi šiem datiem, to dzēšanu, ierobežošanu vai pārnešanu vai iesniegt sūdzību, izmantojot e-pastu (privacy@icomera.com). Datu vākšana, kas notiek Tīklāja izmantošanas laikā, ir atļauta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Noteikumu un nosacījumu izmaiņas

Flixbus rezervē tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus un nosacījumus, par šādu izmaiņu veikšanu informējot ar piezīmes ievietošanu šajā failā. Lietotājam turpinot izmantot Tīklāju pēc šādas piezīmes ievietošanas, tiek uzskatīts, ka Lietotājs jebkādas veiktās izmaiņas ir akceptējis. Regulāra šī faila pārbaude, lai noteiktu, vai Līgums ir mainīts, ir Lietotāja atbildība.
Ja Lietotājs nepiekrīt jebkādām šī līguma noteikumos un nosacījumos veiktajām izmaiņām, Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc Tīklāja izmantošana.

Nodalāmība

Visi Līguma nosacījumi, izņemot ierobežotās atbildības nosacījumu, ir interpretējami atsevišķi, piemērojami un spēkā esoši pat tad, ja jebkāda iemesla dēļ kāds vai vairāki no tiem ir noteikti par nepiemērojamiem vai neizpildāmiem jebkādos apstākļos, un paliek spēkā esoši, neatkarīgi no šī Līguma izbeigšanas un neatkarīgi no apstākļiem, kādos tas noticis.

Nevienu uzņēmuma Flixbus atbrīvojumu no saistībām nevar uzskatīt par atbrīvojumu no jebkādu Līguma nosacījumu pārkāpuma saistībām. Šo Līgumu reglamentē Vācijas tiesību akti, un puses ar šo neatgriezeniski pakļaujas Vācijas tiesu jurisdikcijai. Jurisdikcijas tiesa atrodas Minhenē. Lūdzu, rūpējieties par savu bezvadu ierīci. Uzņēmums Flixbus neuzņemas atbildību par tās nozaudēšanu vai bojājumiem.